چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند

Abraham
Abraham

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند

English Version


ابراهیم در راه رفتن با خدا بارها از او اطاعت کرده بود، اما هیچ آزمایشی نمی توانست شدیدتر از آزمایشی باشد که در پیدایش فصل 22 آمده است. خدا فرمان داد: «یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می‌داری برداشته، به سرزمین موریا برو و در آنجا وی را بر یکی از کوههایی که به تو نشان خواهم داد بعنوان هدیهٔ سوختنی، قربانی کن!» پیدایش فصل 22 آیه 2

این درخواستی شوکه آور بود چرا که اسحاق «پسر وعده داده شده» بود. خداوند چندین بار به ابراهیم وعده داد که نسل او مانند ستارگان آسمان بیشمار خواهند شد (پیدایش فصل 12 آیه های 2-3؛ فصل 15 آیه های 4-5). بعد به ابراهیم وعده داده شد که این نسل به طور مشخص از اسحاق بوجود خواهد آمد  پیدایش فصل 21 آیه 12

ابراهیم چگونه پاسخ داد؟ با اطاعت فوری؛ فردای آن روز، صبح زود، ابراهیم با دو خادم و یک الاغ و پسر محبوبش اسحاق و با هیزم برای قربانی عازم سفر شد. اطاعت بی چون و چرای او از فرمان گیج کننده ی خدا، جلالی که شایسته است را به خدا داد و نمونه ای است برای ما که چطور خدا را جلال دهیم. هنگامی که ما همچون ابراهیم اطاعت می کنیم، و اعتماد می کنیم به اینکه نقشه خدا بهترین سناریوی ممکن است، این کار ما باعث تجلیل صفات او و ستایش از او می شود. ابراهیم با اطاعت از این فرمان بسیار سخت، محبت مطلق خدا، اعتماد پذیری و نیکویی او را ستود، و سرمشقی برای پیروی برای ما فراهم آورد. ایمان ابراهیم به خدایی که می شناخت و دوست داشت، او را در زمره ی قهرمانان ایمان در عبرانیان فصل 11 قرار داد

ایمان ابراهیم تا به اندازه ای قوی بود که می دانست حتی اگر اسحاق را قربانی کند، خداوند او را دوباره زنده کرده و به وعده اش عمل خواهد کرد (عبرانیان فصل 11 آیه های 17-19). خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نمونه و مثالی قرار داد که هر کسی برای نجات باید ایمانی مانند او داشته باشد. پیدایش فصل 15 آیه 6 می گوید، «آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده، او را پذیرفت». این حقیقت، اساس ایمان مسیحی است و در رومیان فصل 4 آیه 3 و یعقوب فصل 2 آیه 23 تکرار شده است. پارسایی یا عدالتی که به حساب ابراهیم گذاشته شده همان پارسایی ای است که به حساب ما نیز گذاشته می شود آن هنگام که با ایمان، قربانی ای را که خدا برایمان مهیا کرده، یعنی عیسی مسیح، دریافت می کنیم. «زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی‌گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم» دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21

داستان ابراهیم در عهد قدیم مبنای تعلیم تاوان در عهد جدید است، یعنی هدیه فداکارانه عیسی مسیح روی صلیب به عوض گناه بشر. عیسی قرنها بعد از ابراهیم گفت، «جدّ شما ابراهیم شادی می‌کرد از اینکه یک روز مرا ببیند. او می‌دانست که من به این جهان خواهم آمد؛ از این جهت شاد بود» (یوحنا فصل 8 آیه 56). در ادامه مقایسه ای بین دو گزارش کتاب مقدسی آمده است

• «پسرت را که یگانه پسر توست، یعنی اسحاق را برگیر» (پیدایش فصل 22 آیه 2)؛ «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد»  یوحنا فصل 3 آیه 16

• «به سرزمین موریا برو، و او را در آنجا…تقدیم کن» (پیدایش فصل 22 آیه 2)؛ باور بر این است که این ناحیه جایی است که سالها بعد شهر اورشلیم آنجا بنا شد، جایی که عیسی بیرون از دیوارهای شهر آن مصلوب شد  عبرانیان فصل 13 آیه 12

• «او را چون هدیه سوختنی قربانی کن» (پیدایش فصل 22 آیه 2)؛ «مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد» اول قرنتیان فصل 15 آیه 3

• «ابراهیم هیزمی را که برای قربانی سوختنی آورده بود، بردوش اسحاق گذاشت و خودش کارد و وسیله‌ای را که با آن آتش روشن می‌کردند برداشت و با هم روانه شدند» (پیدایش فصل 22 آیه 6)؛ «صلیب را بر دوشش گذاشتند و از شهر بیرون بردند»  یوحنا فصل 19 آیه 17 

• «اما برهٔ قربانی کجاست؟» (پیدایش فصل 22 آیه 7)؛ یحیی گفت، «این همان برّه‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود»  یوحنا فصل 1 آیه 29 

• اسحاق به عنوان پسر از پدرش اطاعت کرد و خودش آن قربانی شد (آیه 9)؛ عیسی دعا کرد،”ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، امّا نه به خواست من، بلکه به ارادۀ تو”  متی فصل 26 آیه 39 

• رستاخیز – اسحاق (به صورت مجازی) و عیسی در واقعیت: «زمانی که خدا ابراهیم را در بوتۀ آزمایش قرار داد و از او خواست تا پسرش اسحاق را قربانی کند، او بسبب ایمانی که به خدا داشت، حاضر شد دستور خدا را اطاعت نماید. با اینکه او دربارۀ اسحاق وعده‌هایی از خدا دریافت کرده بود، اما آماده شد تا او را قربانی کند؛ بلی، همان اسحاق را که خدا وعده داده بود از طریق او نسلی برای ابراهیم بوجود بیاورد. زیرا ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر اسحاق بمیرد، خدا قادر است او را زنده سازد. در واقع، همینطور نیز شد، زیرا اسحاق از دیدگاه ابراهیم محکوم به مرگ بود، اما عمر دوباره یافت» (عبرانیان فصل 11 آیه های 17-19)؛ عیسی، «در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطور که انبیاء پیشگویی کرده بودند»  اول قرنتیان فصل 15 آیه 4 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*