ملک صادق که بود؟

Melchizedek
Melchizedek

ملک صادق که بود؟

English Version


ملک صادق که معنی نامش «پادشاه عدالت» است، پادشاهی از سالیم (اورشلیم) بود و کاهن خدای متعال (پیدایش فصل 14 آیه های 18-20؛ مزامیر فصل 110 آیه 4؛ عبرانیان فصل 5 آیه های 6-11؛ فصل 6 آیه 20- فصل 7 آیه 28). ظهور و ناپدید شدن ناگهانی ملک صادق در کتاب پیدایش تا حدی اسرار آمیز است. ملک صادق و ابراهیم برای اولین بار بعد از آنکه ابراهیم کدرلاعمر و سه هم پیمانش را شکست داد با هم دیدار کردند. ملک صادق برای ابراهیم و مردان خسته و درمانده اش نان و شراب هدیه آورد که نشان دهنده دوستی بود. او در نام اِل الیون («خدای متعال») برکتی را بر ابراهیم ارزانی داشت و خدا را به خاطر اینکه ابراهیم را در نبرد پیروز گردانید ستایش کرد (پیدایش فصل 14 آیه های 18-20).

ابراهیم ده یک از تمام چیزهایی که جمع کرده بود به ملک صادق تقدیم کرد. بدین گونه، ابراهیم نشان داد که ملک صادق را به عنوان کاهنی که به لحاظ روحانی رتبه ی بالاتری از او دارد به رسمیت شناخت.

در مزامیر فصل 110 که مزموری مسیحایی است که توسط داوود نوشته شده است (متی فصل 22 آیه 43)، ملک صادق به عنوان نوع یا نمونه ای از مسیح معرفی شده است. این موضوع در کتاب عبرانیان تکرار شده است که در آنجا هم ملک صادق و هم مسیح پادشاه عدالت و صلح محسوب شده اند. نویسنده عبرانیان با عنوان کردن ملک صادق و کاهنی منحصربفرد او به عنوان یک نوع یا نمونه، نشان می دهد که کاهنی جدید مسیح برتر از نظام کهنه لاوی و کهانت هارون است (عبرانیان فصل 7 آیه های 1-10).

برخی مطرح کرده اند که ملک صادق واقعاً تجسمی از مسیح پیش از ظهور او بود یا به عبارتی کریستوفانی بود. این نظریه محتمل است، با در نظر گرفتن اینکه ابراهیم چنین ملاقاتی را از قبل داشت. پیدایش فصل 17 را مد نظر قرار دهید جاییکه ابراهیم خداوند (ال شدای) را در شکل یک انسان دید و با او سخن گفت.

عبرانیان فصل 6 آیه 20 می گوید، «مسیح جلوتر از ما وارد این جایگاه شده، تا در مقام کاهن اعظم، همپایۀ ملک صادق، برای ما شفاعت کند». این اصطلاح «همپایه» به طور معمول اشاره به رتبه بندی کاهنان در منصب دارد. اما در فاصله طولانی بین ملک صادق تا مسیح هیچ کدام اصلاً ذکر نشده اند، یک چیز نامتعارفی که تنها در این صورت می تواند حل شود این است که فرض گیریم ملک صادق و مسیح واقعاً یک شخص هستند. بنابراین، «پایه» به طور ازلی و تنها به خود او واگذار شده است.

عبرانیان فصل 7 آیه 3 می گوید که ملک صادق «از آنجا که هیچگونه اطلاعی دربارۀ او در دست نیست، می‌توان اینگونه تصور کرد که او فاقد پدر و مادر و اجداد بوده و زمانی نیز برای تولد و مرگش وجود نداشته است. از این نظر، او شبیه فرزند خداست و کاهنی است همیشگی». سوال اینجاست که منظور نویسنده عبرانیان واقعی بود یا مجازی.

اگر توضیح عبرانیان به معنای واقعی کلمه است، در آنصورت حقیقتاً بسیار بعید به نظر می رسد که بتوان آن را به کسی بجز در مورد عیسی مسیح بکار برد. هیچ پادشاه زمینی ای «کاهن دائمی نمی ماند»، و هیچ انسان صرفی «بدون پدر یا مادر» نیست. اگر پیدایش 14 اشاره به یک تئوفانی (تجلی و ظهور خدا به انسان) دارد، در آنصورت خدای پسر آمد تا به ابراهیم برکت دهد (پیدایش فصل 14 آیه های 17-19)، و به عنوان پادشاه عدالت (مکاشفه فصل 19 آیه های 11، 16)، پادشاه صلح و سلامتی (اشعیا فصل 9 آیه 6)، و واسط بین خدا و انسان (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5) ظاهر شد.

اگر شرح ملک صادق مجازی باشد، در آنصورت نداشتن جزئیات نسب نامه، آغاز یا پایان، و خدمت دائمی صرفاً بیاناتی هستند که طبیعت اسرارآمیز شخصی که با ابراهیم ملاقات کرد را بیان می کند. در آن صورت، سکوت گزارش پیدایش درباره این جزئیات هدفمند است و بهتر ملک صادق را به مسیح ربط می دهد.

آیا ملک صادق و عیسی یک شخص هستند؟ ممکن است باشند یا نباشند. حداقل می توان گفت که ملک صادق نوع و نمونه ای از مسیح است که خدمت او را از پیش نشان می دهد. اما همچنین ممکن است که ابراهیم بعد از خسته برگشتن از جنگ، شخص عیسی مسیح را دیده باشد و او را احترام کرده باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*