مراسم شام خداوند یا عشای ربانی

  مراسم شام خداوند یا عشای ربانی  تعمید و شام خداوند دو آیینی هستند که عیسی مسیح از ما خواسته است آنها را انجام بدهیم. شام خداوند (عشای ربانی) یکی از مهمترین آیین های مسیحیان است که یادآور مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. آخرین شامی که عیسی مسیح با شاگردان خود قبل از دستگیری […]

مراسم شام خداوند یا عشای ربانی بازدید از درس