اهمیت مطالعه روزانه کتاب مقدس

در خروج باب 16 می بینیم زمانی که موسی و بنی اسرائیل از مصر بیرون آمدند نزدیک به 600 هزار مرد بودند که همراه آنان زنان و کودکانی نیز بودند و مردم نگران این بودند که از گرسنگی در آن صحرا بمیرند چون هیچ چیز قابل خوردنی در آن صحرا وجود نداشت ولی خداوند برای […]

اهمیت مطالعه روزانه کتاب مقدس بازدید از درس