پیشگویی های کتاب مقدس

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 5

Paul spends an entire chapter on the resurrection of the dead. In the previous lesson, we provided an overview of chapter fifteen with its key themes. In this lesson, we dig deeper into the chapter to explore further why a correct understanding of the resurrection is so central to the Christian faith and obedience to […]

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 5 بازدید از درس

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 4

Paul spends an entire chapter on the resurrection of the dead. In the previous lesson, we provided an overview of chapter fifteen with its key themes. In this lesson, we dig deeper into the chapter to explore further why a correct understanding of the resurrection is so central to the Christian faith and obedience to […]

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 4 بازدید از درس

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 3

Paul spends an entire chapter on the resurrection of the dead. In the previous lesson, we provided an overview of chapter fifteen with its key themes. In this lesson, we dig deeper into the chapter to explore further why a correct understanding of the resurrection is so central to the Christian faith and obedience to […]

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 3 بازدید از درس

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 2

Paul spends an entire chapter on the resurrection of the dead. In the previous lesson, we provided an overview of chapter fifteen with its key themes. In this lesson, we dig deeper into the chapter to explore further why a correct understanding of the resurrection is so central to the Christian faith and obedience to […]

اثبات مسیحیت از پیشگوئی های کتاب مقدس قسمت 2 بازدید از درس

پیشگویی های شرقی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

1 قرنتیان 15(3-4) : 3 زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، 4 و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست.  در این آیات گفته شده است عیسی به خاطر […]

پیشگویی های شرقی عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس