پیشگویی اشعیای نبی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح

پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد او نوشته شده اند. یکی از این پیشگویی ها مربوط به اشعیای نبی می باشد که به 700 سال پیش از میلاد مسیح بازمیگردد. او پیشگویی کرده بود که مسیح از نسل داوود پادشاه خواهد […]

پیشگویی اشعیای نبی در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح بازدید از درس