سوال و جواب هایی درباره مسیحیت

سوال و جواب هایی درباره مسیحیت سوال آغازین : عیسی کیست؟ آیا او یکی از پیامبران یهودی بود ، یا پسر خدا هم بوده ؟ آیا واقعا بر روی صلیب مرده همانطور که مسیحیان ادعا می کنند یا بر آنها اینطور نمایان شد؟ آیا پیامبر بزرگی بعد از او خواهد آمد ، یا او آخرین […]

سوال و جواب هایی درباره مسیحیت بازدید از درس