اعتقادات مسیحیان اولیه در مورد مثل های پادشاهی عیسی مسیح

امروز ما می خواهیم ببینیم مسیحیان اولیه درمورد مثل های پادشاهی عیسی چه اعتقادی داشتند. دلیل اینکه من هرگز پیامی با این موضوع درنظر نگرفتم این است که، برای من مثل های پادشاهی عیسی همیشه کاملاً واضح به نظر می رسید. در حقیقت، زمانی که من برای اولین بار نوشته های مسیحیان اولیه را خواندم، […]

اعتقادات مسیحیان اولیه در مورد مثل های پادشاهی عیسی مسیح بازدید از درس