معجزات عیسی

معجزات عیسی مسیح 2

معجزات عیسی مسیح (قسمت دوم) در قسمت اول به بررسی معجزات تبدیل آب به شراب و شفای مرد دیو زده و مفلوج پرداختیم. در این قسمت معجزات دیگری را بررسی خواهیم کرد معجزه چهارم : خوراک دادن به پنج هزار نفر (انجیل یوحنا باب 6 در این آیات می بینیم که رسولان از ماموریت بازگشتند و […]

معجزات عیسی مسیح 2 بازدید از درس

معجزات عیسی مسیح 1

معجزات عیسی مسیح (قسمت اول)     معجزات عیسی مسیح آیت یا نشانه‌ای بودند مبنی بر اینکه وی به راستی پسر خدا است در انجیل  یوحنا می خوانیم یوحنا 20(30-31 30 عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است.31 اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که […]

معجزات عیسی مسیح 1 بازدید از درس