ازدواج و طلاق در مسیحیت

ازدواج آفرینش ازدواج در کتاب پیدایش نوشته شده است پیدایش 2(23-24 23 آدم گفت: «این است اکنون استخوانی از استخوانهایم، و گوشتی از گوشتم؛ او زن نامیده شود، زیرا که از مرد گرفته شد.» 24 از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد  […]

ازدواج و طلاق در مسیحیت بازدید از درس