محبت در مسیحیت

 محبت در مسیحیت Love in Christianity سه گام در روند انتقال محبت خدا به ما وجود دارد. اولین گام تولد تازه است. وقتی تولد دوباره می یابیم، قادر به محبت می شویم. پولس توضیح می دهد که چگونه خدا محبتش را با قربانی کردن پسر یگانه خود به ما ثابت کرد  رومیان 5(6-8) : […]

محبت در مسیحیت بازدید از درس