چرا خدا به ما چهار انجیل داد

چرا خدا به ما چهار انجیل داد خدا از نویسندگان با شخصیتهای متفاوتی استفاده کرده تا مقاصدش را از طریق مطالبشان محقق کند. هر یک از نویسندگان اناجیل در پس انجیل خود هدف متمایزی داشته اند واینکه خداوند به ما چهار انجیل داد، در اجرای مقاصد خود، هریک بر جنبه های متفاوتی از شخصیت و […]

چرا خدا به ما چهار انجیل داد بازدید از درس