روز صعود عیسی مسیح

 روز صعود عیسی مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدایی است که انسان شد(عیسی مسیح) وبسوی پدر بازگشت کرد و برای بازگشت ثانویه وداوری بازخواهد گشت صعود، آخرین بخش از رازهای مسیح است  که باید از آنها گذر میکرد که همانا این […]

روز صعود عیسی مسیح بازدید از درس