رستاخیز عیسی

رستاخیز عیسی در روز سوم

رستاخیز  عیسی  در روز سوم   عیسی مسیح در لوقا باب 24 زمانیکه بر شاگردانش ظاهر می شود از محقق شدن پیشگویی های عهد عتیق مبنی بر رستاخیزش در روز سوم صحبت می کند و ذهن شاگردانش را روشن می سازد تا بتوانند کتاب مقدس و سخنان او را درک کنند. لوقا 24(44-47 44 آنگاه […]

رستاخیز عیسی در روز سوم بازدید از درس

رستاخیز عیسی مسیح

رستاخیز عیسی مسیح پایه و اساس ایمان مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح است. همانطور که پولس در اول قرنتیان باب 15 می گوید « اگر مسیح برنخاسته، هم وعظ ما باطل است، هم ایمان شما! به‌ علاوه، برای خدا شاهدان دروغین محسوب می ‌شویم، زیرا درباره او شهادت داده‌ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید ...» […]

رستاخیز عیسی مسیح بازدید از درس