اعتقادات مسیحیان اولیه در باره جنگ

این پیام قصد دارد تا در مورد آنچه که مسیحیان اولیه در مورد جنگ به آن اعتقاد داشتند صحبت کند. از میان تمامی بدی هایی که بشر باعث آن شده است شاید جنگ بزرگترینشان باشد. در حقیقت، فقط در قرن آخر، جنگ بیش از 70 میلیون نفر را کشت. بنابراین امروزه، مسیحیان متعهد و متفکر […]

اعتقادات مسیحیان اولیه در باره جنگ بازدید از درس