تعمید در مسیحیت

تعمید در مسیحیت

تعمید در مسیحیت تعمید یکی از دو اصولی می باشد که عیسی مسیح برای کلیسا تعیین نمود. او قبل از صعودش به آسمان گفت: متی 28(19-20 19 پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح ‌القدس تعمید دهید 20 و به آنان تعلیم دهید که […]

تعمید در مسیحیت بازدید از درس