تثلیث

تثلیث - روح القدس

   تثلیث و روح القدس خدا چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ و تثلیث را چگونه توضیح می دهید؟  بهترین راه این است که به مسیحیان اولیه برگردیم، برای جواب این سوال اولین اعتراضی که همیشه مسلمانان به مسیحیان دارند این است که ما به یک خدا باور داریم ولی شما به سه خدا! […]

تثلیث - روح القدس بازدید از درس

تثلیث - عیسی مسیح

 تثلیث - عیسی مسیح    تثلیث چگونه توضیح داده می شود و خداوند چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات بهترین راه این است که به آموزش های مسیحیان اولیه برگردیم. در بسیاری از آیات کتاب مقدس می خوانیم که هیچ کسی خدا را ندیده و نمی تواند ببیند. در […]

تثلیث - عیسی مسیح بازدید از درس