تثلیث - عیسی مسیح

 تثلیث - عیسی مسیح    تثلیث چگونه توضیح داده می شود و خداوند چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات بهترین راه این است که به آموزش های مسیحیان اولیه برگردیم. در بسیاری از آیات کتاب مقدس می خوانیم که هیچ کسی خدا را ندیده و نمی تواند ببیند. در […]

تثلیث - عیسی مسیح بازدید از درس