تثلیث - روح القدس

   تثلیث و روح القدس خدا چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ و تثلیث را چگونه توضیح می دهید؟  بهترین راه این است که به مسیحیان اولیه برگردیم، برای جواب این سوال اولین اعتراضی که همیشه مسلمانان به مسیحیان دارند این است که ما به یک خدا باور داریم ولی شما به سه خدا! […]

تثلیث - روح القدس بازدید از درس