بشارت دادن در مسیحیت

بشارت دادن در مسیحیت   بشارت دادن در مسیحیت  بشارت دادن دو گام دارد. گروه اول کسانی هستند که به مرگ عیسی و رستاخیز او پس از سه روز باور ندارند. گام اول این است که کاری کنیم به این باور برسند و گام دوم این است که آنها را راهنمایی کنیم تا تعمید بگیرند. […]

بشارت دادن در مسیحیت بازدید از درس