الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح

پیشگویی های عهد عتیق درباره الوهیت و ازلی بودن پسر خدا عیسی مسیح در عبرانیان باب 1 گفته شده خداوند در گذشته به واسطه پیامبران با ما سخن گفته است ولی اکنون به واسطه پسرش کسی که به واسطه او جهان را آفرید با ما سخن می گوید در این آیات می بینیم که خداوند […]

الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح بازدید از درس