آخر

شام آخر عیسی

0

شام آخر عیسی، آخرین وعده غذایی عیسی با ۱۲ حواری خود در اورشلیم قبل از مصلوب شدنش است. آن را در هر چهار انجیل متعارف روایت کرده‌اند؛ همچنین نامه اول به قرنتیان هم […]

صعود

روز صعود عیسی مسیح

0

 روز صعود عیسی مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدایی است که انسان شد(عیسی مسیح) وبسوی پدر […]

jesus miracle 1

معجزات عیسی مسیح 1

0

معجزات عیسی مسیح (قسمت اول)   معجزات عیسی مسیح آیت یا نشانه‌ای بودند مبنی بر اینکه وی به راستی پسر خدا است در انجیل  یوحنا می خوانیم یوحنا 20(30-31 30 عیسی […]

مسیح 1

بازگشت ثانوی عیسی مسیح

0

بازگشت ثانوی عیسی مسیح بازگشت مسیح در کتاب مقدس تمامی مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح «برای داوری بر زندگان و مردگان باز خواهد گشت» (به متی ۲۵: ۳۱-۴۶؛ مکاشفه […]

cropped cross22 2

آیا خدا وجود دارد؟

0

English Version آیا خدا وجود دارد؟ جواب: هیچگاه نمی توان (بطور مطلق) وجود خدا را ثابت و یا انکار کرد. کتاب مقدس به ما می گوید که حقیقت وجود خدا […]

مسیح 1

عیسی مسیح کیست

0

عیسی مسیح کیست Who is Jesus Christ عیسی مسیح برای شما کیست؟ زندگی شما در این دنیا و در ابدیت بستگی به پاسخ شما به این پرسش داردبه نظر شما […]