jesus 1

بخشش در مسیحیت

0

 بخشش در مسیحیت درس بخشش  در مسیحیت یکی از اساسی ترین اصولیست که عیسی مسیح به شاگردان خود آموخت. یکی از نقاط قوت در مسیحیت، بخشش در مقابل بدیست. […]