2تفسیر اول پطرس باب First Peter chapter 2

bible 1
bible 1

2تفسیر اول پطرس باب

یک پطرس 2*4 الی 25

با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کرده‌اند امّا نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، 5 شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوید تا کاهنانی مقدّس باشید و به واسطۀ عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. 6 زیرا در کتب مقدّس آمده است که :«اینک در صَهیون سنگی می‌نهم، سنگ زاویۀ برگزیده و گرانبها؛ آن که بر او توکّل کند سرافکنده نگردد.» 7 این سنگ برای شما که ایمان آورده‌اید، گرانبهاست؛ امّا آنان را که ایمان نیاورده‌اند، «سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است،» 8 و نیز،«سنگی که سبب لغزش شود، و صخره‌ای که موجب سقوط گردد.» اینان می‌لغزند چون کلام را فرمان نمی‌برند، که این بر ایشان مقدّر گشته است………..
تفسیر آیه:
این قسمت از پطرس بحث برانگیز است و چندان محبوب نیست. در این آیات گفته شده در این جهان مثل غریبه ها باشید و به این دنیا دل نبندید و این همان صحبتی است که با قوم یهود کرده است و آنجا به قوم یهود گفته است شما قوم محبوب من هستید و ده فرمان را به آنها داد اینجا هم همین طور است و همین را به مسیحیان می‌گوید همان‌طور که افراد قوم یهود مردم ویژه خدا بودند الان هم ما مسیحیان این جایگاه ویژه را از خدا گرفته ایم و این دنیا خانه اصلی ما نیست فقط یک گذرگاه است و آخرت خانه واقعی ما است. اگر این را به طور کامل متوجه بشوید می توانید متفاوت از بقیه باشید و در گناهان این دنیا غرق نشوید و حتی اگر مردم پشت سر خودتان و ایمانتان حرف می زنند شما باید انقدر خوب باشید که مردم خدای شما را بشناسند و خدا از ما می‌خواهد با اینکه از این دنیا جدا هستیم اما به صاحبان قدرت این دنیا احترام بگذاریم باید به دولت پادشاه و مافوق احترام بگذاریم و حرف‌هایشان را گوش کنیم.
پطرس را سر و ته مصلوب می کنند، ابتدا می‌خواهند مثل عیسی مصلوب کنند ولی پطرس می‌گوید من در حد عیسی نیستم پس من را سروته مصلوب کنید ما نباید بر علیه دولت شورش کنیم و باید به قوانین دولت احترام بگذاریم و گفته شده که غلامان و برده ها باید از اربابانشان اطاعت کنند.
سوال:
یعنی خدا و کتاب مقدس موافق برده داری هستند؟
یک قرنتیان هفت 21 الی 24
21آیا زمانی که فرا خوانده شدی، غلام بودی؟ تو را باکی نباشد. امّا اگر می‌توانی آزادی خود را به دست آوری، فرصت را از دست مده. 22 زیرا آن که در غلامی از سوی خداوند فرا خوانده شده است، آزادِ خداوند است؛ و نیز آن که در آزادی فرا خوانده شده است، غلام مسیح است. 23 به بهایی خریده شده‌اید، پس غلام انسانها مشوید. 24 بنابراین، ای برادران، هر کس در هر وضعی که فرا خوانده شده است، در همان وضع در حضور خدا باقی بماند.
توضیح و جواب سوال:
در کلیساها هم برده وجود داشته و هم غیر برده و حتی گاهی برده ها کلیسا ها را هدایت می کردند و مسیح آمد تا بردگی روح را از بین ببرد نه بردگی جسم را و اگر برده هستید باید به اربابتان احترام بگذارید و اگر شهروند هستید باید به دولتتان احترام بگذارید. خدا می‌خواهد مردم آزاد باشند ولی نمی خواهد که آنها شورشگر باشند حتی اگر اربابتان هم آدم بدی بود باید از او اطاعت کنید، اگر آدم بدی هستید و کتک می خورید حقتان است ولی اگر آدم خوبی هستید و کتک می خورید در چشمان خدا کار خوبی انجام می دهید. زندگی یک فرد مسیحی پر از زجر و سختی است،عیسی بدون علت بر روی صلیب نمرد او یک نمونه بود تا ما هم از زجر کشیدن او الگو برداری کنیم.
عیسی بدون دلیل زجر کشید و کشته شد پطرس می‌گوید ما هم باید مثل عیسی آدم خوبی باشیم و زجر بکشیم و برای اینکه حرفش را موثق کند از اشعیا باب 53 نقل قول می کند، او هیچ گناهی نکرد و فریبی در دهانش یافت نشد و در حالی که داشت زجر می کشید به کسی دشنام نداد و ساکت بود و این یک مثال بسیار خوب است که عیسی زجر کشید و رستگار شد و ما هم باید زجر بکشیم تا رستگار بشویم و برده ای که کار خوبی انجام می دهد ولی اربابش او را کتک می زند الگویی از زندگی یک فرد مسیحی است.

یک پطرس 3 – یک الی 6
1 به همین‌سان، شما ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید تا چنانچه برخی کلام را اطاعت نکنند، بی‌آنکه سخنی بر زبان آرید، در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند، 2 زیرا زندگی پاک و خداترسانۀ شما را مشاهده خواهند کرد. 3 زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، همچون گیسوان بافته و جواهرات و جامه‌های فاخر، 4 بلکه در آن انسان باطنی باشد که آراسته به زیباییِ ناپژمردنیِ روحی ملایم و آرام است، که در نظر خدا بس گرانبهاست. 5 زیرا زنان مقدّسِ اعصار گذشته که بر خدا امید داشتند، خود را بدین‌گونه می‌آراستند. آنان تسلیم شوهران خود بودند، 6 چنانکه سارا مطیع ابراهیم بود و او را سرور خود می‌خواند. شما نیز اگر نیک‌کردار باشید و هیچ ترس به دل راه ندهید، فرزندان او خواهید بود.
تفسیر آیه:
در این آیات آموزش داده است که زنان باید از شوهرانشان اطاعت کنند حتی اگر شوهرانشان هم مسیحی نیستند باید از آنها اطاعت کنند زنان هم باید نمونه‌ای کامل برای شوهرانشان باشند تا آنها هم به خاطر رفتار خوب همسرشان به سمت مسیحیت بروند. در این آیات گفته شده است که زنان نباید به زیبایی ظاهری خودشان اهمیت بدهند زنان از آرایش، زیورآلات و جواهرات استفاده می کنند تا به زیبایی بیرونی خودشان افزوده کنند اما خدا به زیبایی درون اهمیت می دهد نه به زیبایی بیرون! زیبایی که خدا در زنان میبیند باطنی آراسته و آرام است خدا از زنان میخواهد روحی آراسته و ملایم داشته باشند و پطرس اینجا از مثال سارا زن ابراهیم استفاده می کند که چطور مطیع ابراهیم بوده است، هرچند این آموزش‌ها در غرب چندان محبوب نیست، این که زنان باید مطیع شوهرشان باشند و اینکه زن باید به زیبایی درون خود بپردازد.

یک پطرس 3- 7
7 به همین‌سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان باملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریفتر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیۀ فیض‌آمیز حیاتند، تا دعاهایتان بازداشته نشود.
تفسیر آیه:
شوهران باید با ملاحظه باشند و با احترام با زنشان رفتار کنند تا دعاهایشان مستجاب شود مثلا اگر من شوهر بدی باشم خدا به دعاهای من جواب نمی دهد و اگر من با همسرم دعوا کنم و بدانم که او از دست من ناراحت است باید قبل از دعا از دل او در بیاورم تا خداوند دعاهایم را جواب بدهد.
سوال:
آیا زن و مرد در برابر خدا با هم برابرند؟
جواب:
گفته شده زن و مرد با هم باعث ایجاد یک زندگی دوباره می شوند.
غلاطیان 3 – 26 الی 29
26 زیرا در مسیحْ عیسی، شما همه به واسطۀ ایمان، پسران خدایید. 27 چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید. 28 دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیحْ عیسی یکی هستید. 29 و حال اگر شما از آنِ مسیح هستید، پس نسل ابراهیم‌اید و بنا بر وعده، وارثان نیز هستید.
تفسیر آیه:
چه زن باشید چه مرد، چه یهودی باشید چه غیر یهودی، چه برده باشید و چه ارباب همه در چشم خداوند یکی هستید.
به دو نکته در کتاب مقدس برای رستگاری اشاره می شود همه ما در چشم خداوند یکی هستیم ولی یک رده‌بندی برای اطاعت کردن وجود دارد برای مثال ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و من یک شهروند معمولی، من باید به او احترام بگذارم ولی او نه چون او رییس جمهور است و من نه! ولی همه ما در چشم خدا یکی هستیم. ترامپ و من با هم هیچ تفاوتی برای خداوند نداریم.
یک قرنتیان 11 – یک الی 3
پس، از من سرمشق بگیرید، چنانکه من از مسیح سرمشق می‌گیرم. 2 شما را تحسین می‌کنم که در همه چیز مرا به یاد می‌آورید و سنّتها را به همان شکل که به شما سپردم، حفظ می‌کنید. 3 امّا می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست.
تفسیر آیه:
هر چیزی یک رده بندی دارد و رده بندی در این جا می گوید سر هر زن مرد، سر هر مرد مسیح و سر مسیح خداست که منظور خدای پدر است. با اینکه عیسی کاملاً الهی بوده مخلوق نبوده ولیکن از خدا اطاعت می کرده است.پولس و پطرس یک چیز را آموزش می دهند.
سوال :
غول پیکران فرزندان فرشته ها( پسران آسمانی) و دختران زمینی هستند که در زمان آدم به وجود آمدند و در زمان نوح به جز 8 نفر همه مردند و خدا گفت که فرشته ها را به زنجیر می کشم و این کار را کرد ولی در زمان موسی آن 12 نفر که برای جستجوی شهر به اطراف می روند، هنگامی که برمی گردند می گویند در شهری افرادی غول‌پیکر دیدند. مگر اینها در زمان نوح از بین نرفتند پس در زمان موسی دوباره از کجا آمدند؟
در پطرس هم می‌گوید فقط 8 نفر زنده ماندند پس از نسل آن غول های زمان نوح نیستند.
چرا خدا در زمان نوح طوفان درست می کند و همه را می کشد؟ آیا خدا از خلقت انسان پشیمان شده بود؟
پیدایش شش 5 تا هفت و 11 الی 13

و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیتِ اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس؛ 6 و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود، متأسف شد و در دل خود غمگین گشت. 7 پس خداوند فرمود: «انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم.» ….. 11باری، زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود. 12 و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. 13 پس خدا به نوح گفت: «پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد.
تفسیر آیه:
آدم های روی زمین خیلی بد شده بودند و این دلیلی است که آنها از بین رفتند.
سوال:
مگر خدا نمی تواند آینده را ببیند و او می داند چه اتفاقی می افتد پس چرا در پیدایش باب 6 آیه 6 می گوید خدا پشیمان شده بود؟
جواب:
خدا به مردم حق انتخاب می دهد.
تثنیه 30 – 15 الی 20
15 «ببینید امروز حیات و نیکویی، و مرگ و بدی را در برابر شما می‌نهم. 16 زیرا امروز به شما فرمان می‌دهم که یهوه خدای خود را دوست بدارید و در راههای او گام بردارید و فرمانها و فرایض و قوانین او را نگاه دارید، تا زنده بمانید و بر شمارتان افزوده گشته، یهوه خدایتان شما را در سرزمینی که برای تصرفش بدان داخل می‌شوید، برکت دهد. 17 اما اگر دل شما منحرف شود و اطاعت نکنید بلکه فریفته شده، خدایانِ غیر را سَجده و عبادت کنید، 18 امروز به شما اعلام می‌کنم که به‌یقین هلاک خواهید شد و در آن سرزمین که برای تصرفش از اردن می‌گذرید، عمر دراز نخواهید داشت. 19 امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌گیرم که زندگی و مرگ، و برکت و لعنت را پیش رویتان نهادم. پس زندگی را برگزینید تا شما و نسلتان زنده بمانید؛ 20 یهوه خدای خود را دوست بدارید، از صدای او اطاعت کنید و به او بچسبید، زیرا او زندگیِ شما و درازی عمر شماست، تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، سوگند خورد که آن را بدیشان دهد، قرار یابید.»
تفسیر آیه:
این چیزی است که موسی به مردم در مورد حق انتخاب می گوید.
خدا به مردم دو راه می دهد یکی به نابودی و مرگ می رسد و دیگری به نجات و رستگاری و به ما حق انتخاب بین خوب و بد می دهد و مردم تا زمانی که موسی بود راه خوب را انتخاب می کردند ولی بعد از موسی آنها شروع به انتخاب راه بد می کنند.
سوال:
یهودا عیسی را به 30 سکه می فروشد و سه هزار سال پیش در عهد عتیق این موضوع پیشگویی شده است پس حتی اگر آدم خوبی هم بوده باشد پس خلق شده بود که به جهنم برود و حتما این کار را انجام بدهد؟
جواب:
خدا می دانست که یهودا این کار را می کند ولی خدا او را مجبور نکرد.
سوال:
پس خدا می داند دو راهی که جلوی ما می گذارد ما کدام را انتخاب می کنیم؟
جواب:
خدا می خواهد که همه ما نجات پیدا کنیم و می خواهد که راه خوب را انتخاب کنیم ولی انتخاب خوب و بد دست ما است ولی خداوند از پیش می داند که ما کدام راه را انتخاب می کنیم.

 

 

 

0 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*