سرود پیروزی داوود

1

سرود پیروزی داوود   پس از رهايی از دست شائول، داوود اين مزمور را سراييد 1ای خداوند، ای قوت من، تو را دوست دارم! 2خداوند، […]