ide souod

عید صعود مسیح

66

عید صعود مسیح Freedom Swallow چهل روز پس از رستاخیر مسیح  (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست،   جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح پس از زنده […]

مسیح 1

عیسی مسیح کیست

0

عیسی مسیح کیست Who is Jesus Christ عیسی مسیح برای شما کیست؟ زندگی شما در این دنیا و در ابدیت بستگی به پاسخ شما به این پرسش داردبه نظر شما […]