عیسی مسیح

قلمرو پادشاهی خداوند

0

قلمرو پادشاهی خداوند هرچند یکی از اهداف آمدن عیسی روی زمین نجات ما از گناهانمان بود اما هدف اصلی او نبود. در حقیقت، عیسی گفت که دلیل فرستادن او به […]

christian life

روش زندگی یک فرد مسیحی

0

روش زندگی یک فرد مسیحی The way of life of a Christian  چگونه یک فرد می تواند مسیحی شود؟ قدم های نزدیک شدن و ایمان آوردن به عیسی مسیح بسیار […]

pray

دعا کردن در مسیحیت

0

دعا کردن در مسیحیت Praying in Christianity دعا راه نزدیک شدن به خداست. ما با دعا به قدرتی خارج از خود رجوع می کنیم و خداوند به ما برکت داده […]

resurrection

رستاخیز عیسی در روز سوم

0

رستاخیز  عیسی  در روز سوم   عیسی مسیح در لوقا باب 24 زمانیکه بر شاگردانش ظاهر می شود از محقق شدن پیشگویی های عهد عتیق مبنی بر رستاخیزش در روز […]

Jesus Christ

خلاصه زندگی عیسی مسیح

1

خلاصه زندگی عیسی مسیح عیسی مسیح یا عیسی ناصری شخصیت مرکزی در مسیحیت است. غالب مسیحیان اعتقاد دارند که وی پسر خدا است. او در شهر بیت‌لحم، از شهرهای ایالت […]

joseph egypt interprets dreams parson

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی

0

عیسی مسیح پیامبری مانند یوسف نبی استیفان در اعمال باب 7 با یادآوری تاریخ قوم یهود و رفتاری که یهودیان با پیامبران پیشین داشتند، درحالیکه از آنها انتقاد می کند، […]

مسیحیان

اعیاد و مناسبت های مسیحیان

0

اعیاد و مناسبت های مسیحیان مسیحیان دارای اعیاد، مناسبت ها و آیین های بسیاری هستند که از اعیاد مسیحیت می توان به کریسمس(تولد مسیح)، عید قیام و عید پنطیکاست و […]