Christianity

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

0

رومیان باب 10  رومیان 10(13-1 1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت […]

Jesus Christ

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

0

رومیان باب 7 رومیان 7(6-1  ای برادران، آیا نمی‌ دانید – زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که […]

2

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 16

0

رومیان باب 16 رومیان 16(16-1 1 خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم. او از خادمان کلیسای شهر کنخریه است. 2 او را در خداوند، آنگونه که شایسته مقدسین است، بپذیرید […]

Romans

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12

0

رومیان باب 12     رومیان 12(2-1 1 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده […]

nature

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6

1

رومیان باب 6  رومیان 6(5-23 5 پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به ‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. […]

DSC 5380

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 5

1

رومیان باب 5 رومیان 5(1-11 1 پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده‌ایم، به واسطۀ خداوند مان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. 2 ما توسط او، و […]

gods protection 1

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 4

0

رومیان باب 4 رومیان 4(1-12 1 پس درباره آنچه ابراهیم یافت، چه می‌ توان گفت، او که به حسب جسم، جد ما شمرده می‌ شود؟ 2 اگر ابراهیم بر پایه اعمال […]

mountain

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 3

1

رومیان باب 3 در رومیان باب 3 متوجه تفاوت میان مسیحیان اولیه با مارتین لوتر می ‌شویم. درک مارتین لوتر از کتاب رومیان در حالی که پایه و اساس ایمانش […]

.jpg

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 2

0

رومیان باب 2 جلسه قبل این موضوع را بررسی کردیم که چرا پروتستان ها و مارتین لوتر از کتاب رومیان به عنوان منبع استفاده می کنند. مارتین لوتر نه ‌تنها […]