Christianity

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 10

0

رومیان باب 10  رومیان 10(13-1 1 ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. 2 زیرا درباره ایشان می‌توانم شهادت […]

mountain

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 9

1

رومیان باب 9 رومیان باب 9(5-1 1 در مسیح راست می‌گویم، نه دروغ و وجدانم به واسطه روح‌ القدس مرا گواه است که 2 در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی […]

Jesus Christ

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

0

رومیان باب 7 رومیان 7(6-1  ای برادران، آیا نمی‌ دانید – زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که […]

2

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 16

0

رومیان باب 16 رومیان 16(16-1 1 خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم. او از خادمان کلیسای شهر کنخریه است. 2 او را در خداوند، آنگونه که شایسته مقدسین است، بپذیرید […]

the word of God

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 14

0

رومیان باب 14 رومیان 14(11-1 1 کسی را که ایمانش ضعیف است، بپذیرید، بی‌آنکه درباره مسائل مورد تردید، حکم صادر کنید. 2 ایمان یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی […]

Romans

تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 12

0

رومیان باب 12     رومیان 12(2-1 1 پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده […]