Blog Directory

گفتارهایی از انجیل(17) شادی و سعادت Bible verses (17) JOY AND HAPPINESS

happiness 1
happiness 1

شادی و سعادت


  • و همهٔ متوکّلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنّم خواهند نمود. زیرا که ملجاء ایشان تو هستی و آنانی که اسم تو را دوست می‌دارند، در تو وجد خواهند نمود. مزامیر 5: 11

  • طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت‌ها تا ابدالآباد! مزامیر 16: 11

  • زیرا او را مبارک ساخته‌ای تا ابدالآباد. به حضور خود او را بی‌نهایت شادمان گردانیده‌ای. مزامیر 21: 6

  • زیرا که غضب او لحظهای است و در رضامندی او زندگانی. شامگاه گریه نزیل می‌شود. صبحگاهان شادی رخ می‌نماید. مزامیر 30: 5

  • آنانی که با اشکها می‌کارند، با ترنّم درو خواهند نمود. مزامیر 126: 5

  • خوشابحال هر که از خداوند می‌ترسد و بر طریق‌های او سالک می‌باشد. عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود. مزامیر 128: 1, 2

  • و فدیه‌ شدگان‌ خداوند بازگشت‌ نموده‌، با ترنّم‌ به‌ صهیون‌ خواهند آمد و خوشی‌ جاودانی‌ بر سر ایشان‌ خواهد بود. و شادمانی‌ و خوشی‌ را خواهند یافت‌ و غم‌ و ناله‌ فرار خواهد کرد. اشعیا 35: 10

  • پس‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «بروید و خوراکهای‌ لطیف‌ بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر که‌چیزی‌ برای‌ او مهیا نیست‌ حصّه‌ها بفرستید، زیرا که‌ امروز، برای‌ خداوند ما روز مقدّس‌ است‌؛ پس‌ محزون‌ نباشید زیرا که‌ سُرور خداوند ، قوّت‌ شما است‌.» نحیمیا 8: 10

  • این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. یوحنا 15: 11

  • زیرا ملکوت خدا اَکل و شُرب نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح‌القدس. رومیان 14: 17

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*