گفتارهایی از انجیل(15) ‏شبانی کردن/هدایت کردن

pastor
pastor

شبانی کردن/هدایت کردن

Bible verses (15)Pastoring / Guidance


  • به‌ حالت‌ گله‌ خود نیکو توجّه‌ نما، و دل‌ خود را به‌ رمه‌ خود مشغول‌ ساز، امثال 27: 23

  • زیرا خداوند یهوه‌ چنین‌ می‌گوید: هان‌ من‌ خودم‌ گوسفندان‌ خویش‌ را طلبیده‌، آنها را تفقّد خواهم‌ نمود. عزرا 34: 11

  • باز در ثانی به او گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبّت می‌نمایی؟ به او گفت، بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بدو گفت، گوسفندان مرا شبانی کن. یوحنا 21: 16

  • من کاشتم و اَپُّلس آبیاری کرد لکن خدا نمّو می‌بخشید. لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده بلکه خدای رویاننده. اول قرنتیان 3: 6, 7

  • بحسب فیض خدا که به من عطا شد، چون معمار دانا بنیاد نهادم و دیگری بر آن عمارت می‌سازد؛ لکن هرکس با خبر باشد که چگونه عمارت می‌کند. اول قرنتیان 3: 10

  • چون ما روحانیها را برای شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که ما جسمانیهای شما را درو کنیم؟ اول قرنتیان 9: 11

  • امّا خلاصه این است، هرکه با بخیلی کارد، با بخیلی هم درو کند و هرکه با برکت کارد، با برکت نیز درو کند. دوم قرنتیان 9: 6

  • و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. دوم تیموتیوس 2: 2

  • گلهٔ خدا را که در میان شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی، و نه بجهت سود قبیح بلکه به رغبت؛ اول پترس 5: 2

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*