pray fast give

ده یک و روزه گرفتن در مسیحیت

0

این مقاله یک سری از سلسله مقاله های شناخت بهتر مسیحیت می باشد که توسط دیوید برسو،محقق برجسته مسیحی نگاشته شده است  امروز می خواهیم ببینیم که مسیحیان اولیه در […]

Judas

فدیه ایی برای جانتان

0

 در رسالۀ پولس رسول به فیلیپیان فصل دوم، آیات ۵ تا ۱۱ دلیل آمدن عیسی به این جهان تشریح شده است. کلام خدا در فیلیپیان فصل دوم، آیات ۵ […]

آخر

شام آخر عیسی

0

شام آخر عیسی، آخرین وعده غذایی عیسی با ۱۲ حواری خود در اورشلیم قبل از مصلوب شدنش است. آن را در هر چهار انجیل متعارف روایت کرده‌اند؛ همچنین نامه اول به قرنتیان هم […]