گفتارهایی از انجیل(5) محبت Bible verses (5)Love

45823 love verses.800w.tn
45823 love verses.800w.tn

 • محبت

 • و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبّت. امّا بزرگتر از اینها محبّت است. – دوم قرنتیان 13: 13

 • عیسی وی را گفت، اینکه خداوند خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما. این است حکم اوّل و اعظم. و دوّم مثل آن است، یعنی همسایهٔ خود را مثل خود محبّت نما. بدین دو حکم، تمام تورات و صُحُف انبیا متعلّق است. – متى 22: 37, 38, 39, 40

 • زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. – یوحنا 3: 16

 • و اوّلِ همه با یکدیگر به شدّت محبّت نمایید، زیرا که محبّت کثرت گناهان را می‌پوشاند. – اول پترس 4: 8

 • از این امر محبّت را دانسته‌ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. لکن کسی که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبّت خدا در او ساکن است؟ ای فرزندان، محبّت را به‌جا آریم نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی. – یوحنا 3: 16, 17, 18

 • ای حبیبان، یکدیگر را محبّت بنماییم زیرا که محبّت از خداست و هرکه محبّت می‌نماید از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد، و کسی که محبّت نمی‌نماید، خدا را نمی‌شناسد زیرا خدا محبّت است. – یوحنا 4: 7, 8

 •    اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید – دوم قرنتیان 5: 14.  

 • پادشاه در جواب ایشان گوید، هرآینه به شما می‌گویم، آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید، به من کرده‌اید. – متى 25: 40
 • له’ذا آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات و صُحُف انبیا. – متى 7: 12

 • و متحمّل یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید هرگاه بر دیگری ادّعایی داشته باشید؛ چنانکه مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. و بر این همه محبّت را که کمربند کمال است بپوشید. – کولوسیان 3: 13, 14

 • جمیع کارهای شما با محبّت باشد. – دوم قرنتیان 16: 14

 • کسی محبّتِ بزرگتر از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد. – یوحنا 15: 13

 • ما او را محبّت می‌نماییم زیرا که او اوّل ما را محبّت نمود. – یوحنا 4: 19

 • زیرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نهچیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبّت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. – رومیان 8: 38, 39

 • به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را محبّت نمایید، چنانکه من شما را محبّت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبّت نمایید. – یوحنا 13: 34

 • هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبّت می‌نماید؛ و آنکه مرا محبّت می‌نماید، پدر من او را محبّت خواهد نمود و من او را محبّت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه آن اسخریوطی، به وی گفت، ای آقا چگونه می‌خواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟ عیسی در جواب او گفت، اگر کسی مرا محبّت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبّت خواهد نمود و به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت. و آنکه مرا محبّت ننماید، کلام مرا حفظ نمی‌کند؛ و کلامی که می‌شنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد. – یوحنا 14: 21, 22, 23, 24

 • محبّت بی‌ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. – رومیان 12: 9

 • ای حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبّت نمود، ما نیز می‌باید یکدیگر را محبّت نماییم. – یوحنا 4: 11

 • و این حکم را از وی یافته‌ایم که هرکه خدا را محبّت می‌نماید، برادر خود را نیز محبّت بنماید. – یوحنا 4: 21

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*