گفتارهایی از انجیل(3) ستایش در انجیل Bible verses (3)Praise

prayer for peace
prayer for peace

 • ستایش در انجیل

 • پس‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «بروید و خوراكهای‌ لطیف‌ بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر كه‌چیزی‌ برای‌ او مهیا نیست‌ حصّه‌ها بفرستید، – نحيميا 8: 10

 • مزمور داود وقتی که منش خود را به حضور اَبِیمَلَک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت خداوند را در هر وقت – مزامير 34: 1

 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد.هِ

 • . – مزامير 50: 23

 • هلّلویاه! خدا را در قدس او تسبیح بخوانید. در فلکِ قوّت او، او را تسبیح بخوانید! او را به‌سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. او را به آواز کَرِنّا تسبیح بخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. او را با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید. او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوش صدا تسبیح بخوانید. هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هلّلویاه! – مزامير 150

 • خوشابحال قومی که آواز شادمانی را می‌دانند. در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید. – مزامير 89: 15

 • ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. 2 خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید. – مزامير 100: 1, 2

 • مزمور و سرود برای روز سَبَّت

 • خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلیٰ. – مزامير 92: 1

 • مزمور داود

 • رحمت و انصاف را خواهم سرایید.نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند. – مزامير 101: 1

 • خداوند سلطنت گرفته است، پس زمینشادی کند و جزیره‌های بسیار مسرور گردند. – مزامير 97: 1

 • ای عادلان، در خداوند شادمان باشید! و ذکر قدّوسیّت او را حمد بگویید. – مزامير 97: 12

 • مزمور داود

 • ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نامقدّوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن! – مزامير 103: 1, 2

 • هلّلویاه! خداوند را سرود تازهبسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدّسان! اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند. نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند. زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجاتْ جمیل می‌سازد. مقدّسان از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترنّم بکنند. – مزامير 149: 1, 3, 4, 5

 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد. – مزامير 50: 23

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*