گفتارهایی از انجیل(3) ستایش در انجیل Bible verses (3)Praise

prayer for peace
prayer for peace

 • ستایش در انجیل

 • پس‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «بروید و خوراکهای‌ لطیف‌ بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر که‌چیزی‌ برای‌ او مهیا نیست‌ حصّه‌ها بفرستید، – نحیمیا 8: 10

 • مزمور داود وقتی که منش خود را به حضور اَبِیمَلَک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت خداوند را در هر وقت – مزامیر 34: 1

 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد.هِ

 • . – مزامیر 50: 23

 • هلّلویاه! خدا را در قدس او تسبیح بخوانید. در فلکِ قوّت او، او را تسبیح بخوانید! او را به‌سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. او را به آواز کَرِنّا تسبیح بخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. او را با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید. او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوش صدا تسبیح بخوانید. هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هلّلویاه! – مزامیر 150

 • خوشابحال قومی که آواز شادمانی را می‌دانند. در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید. – مزامیر 89: 15

 • ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. 2 خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید. – مزامیر 100: 1, 2

 • مزمور و سرود برای روز سَبَّت

 • خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلیٰ. – مزامیر 92: 1

 • مزمور داود

 • رحمت و انصاف را خواهم سرایید.نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند. – مزامیر 101: 1

 • خداوند سلطنت گرفته است، پس زمینشادی کند و جزیره‌های بسیار مسرور گردند. – مزامیر 97: 1

 • ای عادلان، در خداوند شادمان باشید! و ذکر قدّوسیّت او را حمد بگویید. – مزامیر 97: 12

 • مزمور داود

 • ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نامقدّوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن! – مزامیر 103: 1, 2

 • هلّلویاه! خداوند را سرود تازهبسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدّسان! اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند. نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند. زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجاتْ جمیل می‌سازد. مقدّسان از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترنّم بکنند. – مزامیر 149: 1, 3, 4, 5

 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد. – مزامیر 50: 23

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*