Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(28) شهامت و شجاعت در انجیل

 در انجیل
در انجیل

شهامت و شجاعت

 • موسی‌ به‌ قوم‌ گفت‌: «مترسید! بایستید و نجات‌ خداوند را ببینید، که‌ امروز آن‌ را برای‌ شما خواهد کرد، زیرا مصریان‌ را که‌ امروز دیدید تا به‌ ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای‌ شما جنگ‌ خواهد کرد و شما خاموش‌ باشید.» سفر خروج 14: 13, 14
 • چون‌ برای‌ مقاتله‌ با دشمن‌ خود بیرون‌روی‌، و اسبها و ارابه‌ها و قومی‌ را زیاده‌ از خود بینی‌، از ایشان‌ مترس‌ زیرا یهُوَه‌ خدایت‌ که‌ تو را از زمین‌ مصر برآورده‌ است‌، با توست‌. تثنییه 20: 1
 • و خداوند خود پیش‌ روی‌ تو می‌رود. او با تو خواهد بود و تو را وانخواهد گذاشت‌ و ترک‌ نخواهد نمود. پس‌ ترسان‌ و هراسان‌ مباش‌.» تثنییه 31: 8
 • که‌ ایشان‌ عورت‌ او را منکشف‌ ساخته‌، پسران‌ و دخترانش‌ را گرفتند. و او را به‌ شمشیر کشتند که‌ در میان‌ زنان‌ عبرت‌ گردید و بر وی‌ داوری‌ نمودند. یشوع 23: 10
 • پایهای مقدسین خود را محفوظ میدارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد. اول سموئیل 2: 9
 • و یوناتان به جوان سلاحدار خود گفت: «بیا نزد قراول این نامختونان بگذریم؛ شاید خداوند برای ما عمل کند، زیرا که خداوند را از رهانیدن با کثیر یا با قلیل مانعی نیست.» اول سموئیل 14: 6
 • و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه خلاصی نمی دهد زیرا که جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد.» اول سموئیل 17: 47
 • که‌ «دلیر و قوی‌ باشید! و از پادشاه‌ آشور و تمامی‌ جمعیتی‌ که‌ با وی‌ هستند، ترسان‌ و هراسان‌ مشوید! زیراآنکه‌ با ماست‌ از آنکه‌ با وی‌ است‌ قوی‌تر می‌باشد. با او بازوی‌ بشری‌ است‌ و با ما یهُوَه‌ خدای‌ ما است‌ تا ما را نصرت‌ دهد و در جنگهای‌ ما جنگ‌ کند.» پس‌ دوم تواریخ 32: 7, 8
 • قدمهایم به آثار تو قائم است، پس پایهایم نخواهد لغزید. مزامیر 17: 5
 • ای خداوند، مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوند توکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید. مزامیر 26: 1
 • مرا از دشمن اعانت فرما زیرا معاونت انسان باطل است. مزامیر 60: 11
 • ای جان من، فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است. مزامیر 62: 5
 • خوشابحال مردمانی که قوّت ایشان در تو است و طریق‌های تو در دلهای ایشان. از قوّت تا قوّت می‌خرامند و هر یک از ایشان در صهیون نزد خدا حاضر می‌شوند. مزامیر 84: 5, 7
 • از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است و بر خداوند توکّل دارد. دل او استوار است و نخواهد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند. مزامیر 112: 7, 8
 • به خداوند پناه بردن بهتر است از توکّل نمودن بر آدمیان. مزامیر 118: 8
 • بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکّل دارم. طریقی را که برآن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را برمیافرازم. مزامیر 143: 8
 • به‌ تمامی‌ دل‌ خود بر خداوند توکل‌ نما و بر عقل‌ خود تکیه‌مکن‌. در همه‌ راههای‌ خود او را بشناس‌، و او طریقهایت‌ را راست‌ خواهد گردانید. امثال 3: 5, 6
 • زیرا خداوند یهوه‌ قدّوس‌ اسرائیل‌ چنین‌ می‌گوید: «به‌ انابت‌ و آرامی‌ نجات‌ می‌یافتید و قوّت‌ شما از راحت‌ و اعتماد می‌بود؛ امّا نخواستید. اشعیا 30: 15
 • او در جواب‌ من‌ گفت‌: «این‌ است‌ کلامی‌ که‌ خداوند به‌ زَرُبّابِل‌ می‌گوید: نه‌ به‌ قدرت‌ و نه‌ به‌ قوّت‌ بلکه‌ به‌ روح‌ من‌. قول‌ یهوه‌ صبایوت‌ این‌ است‌. زکریا 4: 6
 • من تاک هستم و شما شاخه‌ها. آنکه در من می‌ماند و من در او، میوهٔ بسیار می‌آورد زیرا که جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد. یوحنا 15: 5
 • زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد؛ و غلبه‌ای که دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ما است. اول یوحنا 5: 4

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*