Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(25) سپاسگزاری و قدردانی در انجیل

thanksgiving
thanksgiving

سپاسگزاری و قدردانی در انجیل

 • و چون‌ ایشان‌ به‌ سراییدن‌ و حمد گفتن‌ شروع‌ نمودند، خداوند به‌ ضد بنی‌عَمُّون‌ و موآب‌ و سکنه‌ جبل‌ سَعِیر که‌ بر یهودا هجوم‌ آورده‌ بودند، کمین‌ گذاشت‌ و ایشان‌ مُنْکَسِر شدند. دوم تواریخ 20: 22

 • پس‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «بروید و خوراکهای‌ لطیف‌ بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر که‌چیزی‌ برای‌ او مهیا نیست‌ حصّه‌ها بفرستید، زیرا که‌ امروز، برای‌ خداوند ما روز مقدّس‌ است‌؛ پس‌ محزون‌ نباشید زیرا که‌ سُرور خداوند ، قوّت‌ شما است‌.» نحیمیا 8: 10

 • ای صالحان در خداوند شادی و وجد کنید و ای همهٔٔ راست‌دلان ترنّم نمایید. مزامیر 32: 11

 • ای صالحان در خداوند شادی نمایید،زیرا که تسبیح خواندن راستان را می‌شاید. مزامیر 33: 1

 • مزمور داود وقتی که منش خود را به حضور اَبِیمَلَک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت مزامیر 34: 1

 • و زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و تسبیح تو را تمامیِ روز. مزامیر 35: 28

 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد. مزامیر 50: 23

 • متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می‌شودو خدایی که نجات ماست، سلاه. مزامیر 68: 19

 • دهانم از تسبیح تو پر است و از کبریاییِ تو تمامیِ روز. مزامیر 71: 8

 • خوشابحال قومی که آواز شادمانی را می‌دانند. در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید. مزامیر 89: 15

 • خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلیٰ. بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و در هر شب امانت تو را. مزامیر 92: 1, 2

 • به دروازه‌های او با حمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید! مزامیر 100: 4

 • ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نام قدّوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن! مزامیر 103: 1, 2

 • پس خداوند را به‌سبب رحمتش تشکّر نمایند و به‌سبب کارهای عجیب وی با بنی‌آدم. مزامیر 107: 8

 • و قربانی‌های تشکّر را بگذرانند و اعمال وی را به ترّنم ذکر کنند. مزامیر 107: 22

 • از مَطْلَع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود. مزامیر 113: 3

 • و تسبیح‌ و آواز مطربان‌ از آنها بیرون‌ خواهد آمد و ایشان‌ را خواهم‌ افزود و کم‌ نخواهند شد و ایشان‌ را معزّز خواهم‌ ساخت‌ و پست‌ نخواهند گردید. ارمییا 30: 19

 • دلها و دستهای‌ خویش‌ را بسوی‌ خدایی‌ که‌ در آسمان‌ است‌ برافرازیم‌، نوحه 3: 41

 • امّا من‌ به‌ آواز تشکّر برای‌ تو قربانی‌ خواهم‌ گذرانید، و به‌ آنچه‌ نذر کردم‌ وفا خواهم‌ نمود. نجات‌ از آن‌ خداوند است‌.» یونس 2: 9

 • خوشابحال شما وقتی که مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند. در آن روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک، اجر شما در آسمان عظیم می‌باشد، زیرا که به همینطور لوقا 6: 22, 23

 • بدین چیزها بهشما تکلّم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد. و لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده‌ام. یوحنا 16: 33

 • و خدا را حمد می‌گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می‌گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می‌افزود. اعمال رسولان 2: 47

 • و ایشان از حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو که شایستهٔ آن شمرده شدند که بجهت اسم او رسوایی کشند. اعمال رسولان 5: 41

 • نی بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه می‌کنی؟ آیا مصنوع به صانع می‌گوید که چرا مرا چنین ساختی؟ رومیان 9: 20

 • چون محزون، ولی دائماً شادمان؛ چون فقیر و اینک، بسیاری را دولتمند می‌سازیم؛ چون بیچیز، امّا مالک همه چیز. دوم قرنتیان 6: 10

 • و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنّم نمایید. و پیوسته، بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. افسسیان 5: 19, 20

 • برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هرچیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسؤولات خود را به خدا عرض کنید. فیلیپیان 4: 6

 • نه آنکه دربارهٔ احتیاج سخن می‌گویم، زیرا که آموخته‌ام که در هر حالتی که باشم، قناعت کنم. فیلیپیان 4: 11

 • در هر امری شاکر باشید که این است ارادهٔ خدا در حقّ شما در مسیح عیسی. اول تسالونیکیان 5: 18

 • زیرا که با اسیران نیز همدرد می‌بودید و تاراج اموال خود را نیز به خوشی می‌پذیرفتید، چون دانستید که خود شما را در آسمان مال نیکوتر و باقی است. عبرانیان 10: 34

 • که او را اگرچه ندیده‌اید محبّت می‌نمایید و الآن اگرچه او را نمی‌بینید؛ لکن بر او ایمان آورده، وجد می‌نمایید با خرّمیای که نمی‌توان بیان کرد و پر از جلال است: اول پترس 1: 8

 • پس به‌وسیلهٔ او قربانیِ تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمرهٔ لبهایی را که به اسم او معترف باشند. عبرانیان 13: 15

 • بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشابحال شما. پس از خوفِ ایشان ترسان و مضطرب مشوید. اول پترس 3: 14

 • بلکه بقدری که شریک زحمات مسیح هستید، خشنود شوید، تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. اول پترس 4: 13, 16

 • و آوازی از تخت بیرون آمده، گفت، حمد نمایید خدای ما را ای تمامی بندگان او و ترسندگان او چه کبیر و چه صغیر! مکاشفه 19: 5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*