Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(22) فرزندان در انجیل

children
children

فرزندان در انجیل

Bible verses (22)Children

 • و آنها را به‌ پسرانت‌ به‌ دقت‌ تعلیم‌ نما، و حین‌ نشستنت‌ در خانه‌، و رفتنت‌ به‌ راه‌، و وقت‌ خوابیدن‌ و برخاستنت‌ از آنها گفتگو نما. تثنییه 6: 7

 • متوجه‌ باش‌ که‌ همه‌ این‌ سخنانی‌ را که‌ من‌ به‌ تو امر می‌فرمایم‌ بشنوی‌ تا برای‌ تو و بعد از تو برای‌ پسرانت‌ هنگامی‌ که‌ آنچه‌ در نظر یهُوَه‌، خدایت‌، نیکو و راست‌ است‌ بجا آوری‌ تا به‌ ابد نیکو باشد. تثنییه 12: 28

 • به‌ ایشان‌ گفت‌: «دل‌ خود را به‌ همۀ سخنانی‌ که‌ من‌ امروز به‌ شما شهادت‌ می‌دهم‌، مشغول‌ سازید، تا فرزندان‌ خود را حکم‌ دهید که‌ متوجه‌ شده‌، تمامی‌ کلمات‌ این‌ تورات‌ را به‌ عمل‌ آورند. زیرا که‌ این‌ برای‌ شما امر باطل‌ نیست‌، بلکه‌ حیات‌ شماست‌، و به‌ واسطۀ این‌ امر، عمر خود را در زمینی‌ تثنییه 32: 46, 47

 • پس‌ نظر کرده‌،برخاستم‌ و به‌ بزرگان‌ و سروران‌ و بقیه‌ قوم‌ گفتم‌: «از ایشان‌ مترسید، بلکه‌ خداوند عظیم‌ و مَهیب‌ را بیاد آورید و به‌ جهت‌ برادران‌ و پسران‌ و دختران‌ و زنان‌ و خانه‌های‌ خود جنگ‌ نمایید.» نحیمیا 4: 14

 • ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. مزامیر 34: 11

 • به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. مزامیر 119: 9

 • تا پسران ما درجوانیِ خود نموّ کرده، مثل نهالها باشند. و دختران ما مثل سنگهای زاویه تراشیده شده به مثال قصر. مزامیر 144: 12

 • ای‌ پسر من‌، تعلیم‌ مرا فراموش‌ مکن‌ و دل تو اوامر مرا نگاه‌ دارد، امثال 3: 1

 • زیرا خداوند هر که‌ را دوست‌ دارد تأدیب‌ می‌نماید، مثل‌ پدرْ پسر خویش‌ را که‌ از او مسرور می‌باشد. امثال 3: 12

 • و او مرا تعلیم‌ داده‌، می‌گفت‌: «دل‌ تو به‌ سخنان‌ من‌ متمّسک‌ شود، و اوامر مرا نگاه‌ دار تا زنده‌ بمانی‌. حکمت‌ را تحصیل‌ نما و فهم‌ را پیدا کن‌. فراموش‌ مکن‌ و ازکلمات‌ دهانم‌ انحراف‌ مورز. امثال 4: 4, 5

 • مرد عادل‌ که‌ به‌ کاملّیت‌ خود سلوک‌ نماید، پسرانش‌ بعد از او خجسته‌ خواهند شد. امثال 20: 7

 • کسی‌ که‌ چوب‌ را باز دارد، از پسر خویش‌نفرت‌ می‌کند، اما کسی‌ که‌ او را دوست‌ می‌دارد او را به‌ سعی‌ تمام‌ تأدیب‌ می‌نماید. امثال 13: 24

 • فقیری‌ که‌ در کاملیت‌ خود سالک‌ است‌،از دروغگویی‌ که‌ احمق‌ باشد بهتر است‌. امثال 19: 1

 • پس‌ الا´ن‌ ای‌ پسرانْ مرا بشنوید، و خوشابحال‌ آنانی‌ که‌ طریقهای‌ مرا نگاه‌ دارند. تأدیب‌ را بشنوید و حکیم‌ باشید، و آن‌ را ردّ منمایید. امثال 8: 32-33

 • طفل‌ را در راهی‌ که‌ باید برود تربیت‌ نما، و چون‌ پیر هم‌ شود از آن‌ انحراف‌ نخواهد ورزید. امثال 22: 6

 • حماقت‌ در دل‌ طفل‌ بسته‌ شده‌ است‌، اما چوب‌ تأدیب‌ آن‌ را از او دور خواهد کرد. امثال 22: 15

 • از طفل‌ خود تأدیب‌ را باز مدار که‌ اگر او را با چوب‌ بزنی‌ نخواهد مرد؛ امثال 23: 13

 • و جمیع‌ پسرانت‌ از خداوند تعلیم‌ خواهند یافت‌ و پسرانت‌ را سلامتی‌ عظیم‌ خواهد بود. اشعیا 54: 13

 • و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبّت می‌نمایی؟ بدو گفت، بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بدو گفت، بره‌های مرا خوراک بده. یوحنا 21: 15

 • و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. افسسیان 6: 4

 • ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکسته‌دل شوند. کولوسیان 3: 21

 • مُدَبّر اهل خانهٔ خود به نیکویی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گرداند، اول تیموتیوس 3: 4

 • و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. دوم تیموتیوس 2: 2

 • امّا از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند، عدالت و ایمان و محبّت و سلامتی را تعاقب نما. دوم تیموتیوس 2: 22

 • و نصیحتی را فراموش نموده‌اید که با شما چون با پسران مکالمه می‌کند که ای پسر من تأدیب خداوند را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی، خسته‌خاطر مشو. زیرا هر که را خداوند دوست می‌دارد، توبیخ می‌فرماید و هر فرزندِ مقبول خود را به تازیانه می‌زند. اگر متحّمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می‌نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی‌تأدیب می‌باشید، که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران. و دیگر پدرانِ جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب می‌نمودند و ایشان را احترام می‌نمودیم، آیا از طریق اولی پدر روح‌ها را اطاعت نکنیم تا زنده شویم؟ عبرانیان 12: 5-9

 • مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک می‌نمایند. 3 یوحنا 1: 4


 • و آنها را به‌ پسرانت‌ به‌ دقت‌ تعلیم‌ نما، و حین‌ نشستنت‌ در خانه‌، و رفتنت‌ به‌ راه‌، و وقت‌ خوابیدن‌ و برخاستنت‌ از آنها گفتگو نما. تثنییه 6: 7

 • متوجه‌ باش‌ که‌ همه‌ این‌ سخنانی‌ را که‌ من‌ به‌ تو امر می‌فرمایم‌ بشنوی‌ تا برای‌ تو و بعد از تو برای‌ پسرانت‌ هنگامی‌ که‌ آنچه‌ در نظر یهُوَه‌، خدایت‌، نیکو و راست‌ است‌ بجا آوری‌ تا به‌ ابد نیکو باشد. تثنییه 12: 28

 • به‌ ایشان‌ گفت‌: «دل‌ خود را به‌ همۀ سخنانی‌ که‌ من‌ امروز به‌ شما شهادت‌ می‌دهم‌، مشغول‌ سازید، تا فرزندان‌ خود را حکم‌ دهید که‌ متوجه‌ شده‌، تمامی‌ کلمات‌ این‌ تورات‌ را به‌ عمل‌ آورند. زیرا که‌ این‌ برای‌ شما امر باطل‌ نیست‌، بلکه‌ حیات‌ شماست‌، و به‌ واسطۀ این‌ امر، عمر خود را در زمینی‌ تثنییه 32: 46, 47

 • پس‌ نظر کرده‌،برخاستم‌ و به‌ بزرگان‌ و سروران‌ و بقیه‌ قوم‌ گفتم‌: «از ایشان‌ مترسید، بلکه‌ خداوند عظیم‌ و مَهیب‌ را بیاد آورید و به‌ جهت‌ برادران‌ و پسران‌ و دختران‌ و زنان‌ و خانه‌های‌ خود جنگ‌ نمایید.» نحیمیا 4: 14

 • ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. مزامیر 34: 11

 • به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. مزامیر 119: 9

 • تا پسران ما درجوانیِ خود نموّ کرده، مثل نهالها باشند. و دختران ما مثل سنگهای زاویه تراشیده شده به مثال قصر. مزامیر 144: 12

 • ای‌ پسر من‌، تعلیم‌ مرا فراموش‌ مکن‌ و دل تو اوامر مرا نگاه‌ دارد، امثال 3: 1

 • زیرا خداوند هر که‌ را دوست‌ دارد تأدیب‌ می‌نماید، مثل‌ پدرْ پسر خویش‌ را که‌ از او مسرور می‌باشد. امثال 3: 12

 • و او مرا تعلیم‌ داده‌، می‌گفت‌: «دل‌ تو به‌ سخنان‌ من‌ متمّسک‌ شود، و اوامر مرا نگاه‌ دار تا زنده‌ بمانی‌. حکمت‌ را تحصیل‌ نما و فهم‌ را پیدا کن‌. فراموش‌ مکن‌ و ازکلمات‌ دهانم‌ انحراف‌ مورز. امثال 4: 4, 5

 • مرد عادل‌ که‌ به‌ کاملّیت‌ خود سلوک‌ نماید، پسرانش‌ بعد از او خجسته‌ خواهند شد. امثال 20: 7

 • کسی‌ که‌ چوب‌ را باز دارد، از پسر خویش‌نفرت‌ می‌کند، اما کسی‌ که‌ او را دوست‌ می‌دارد او را به‌ سعی‌ تمام‌ تأدیب‌ می‌نماید. امثال 13: 24

 • فقیری‌ که‌ در کاملیت‌ خود سالک‌ است‌،از دروغگویی‌ که‌ احمق‌ باشد بهتر است‌. امثال 19: 1

 • پس‌ الا´ن‌ ای‌ پسرانْ مرا بشنوید، و خوشابحال‌ آنانی‌ که‌ طریقهای‌ مرا نگاه‌ دارند. تأدیب‌ را بشنوید و حکیم‌ باشید، و آن‌ را ردّ منمایید. امثال 8: 32-33

 • طفل‌ را در راهی‌ که‌ باید برود تربیت‌ نما، و چون‌ پیر هم‌ شود از آن‌ انحراف‌ نخواهد ورزید. امثال 22: 6

 • حماقت‌ در دل‌ طفل‌ بسته‌ شده‌ است‌، اما چوب‌ تأدیب‌ آن‌ را از او دور خواهد کرد. امثال 22: 15

 • از طفل‌ خود تأدیب‌ را باز مدار که‌ اگر او را با چوب‌ بزنی‌ نخواهد مرد؛ امثال 23: 13

 • و جمیع‌ پسرانت‌ از خداوند تعلیم‌ خواهند یافت‌ و پسرانت‌ را سلامتی‌ عظیم‌ خواهد بود. اشعیا 54: 13

 • و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبّت می‌نمایی؟ بدو گفت، بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بدو گفت، بره‌های مرا خوراک بده. یوحنا 21: 15

 • و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. افسسیان 6: 4

 • ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکسته‌دل شوند. کولوسیان 3: 21

 • مُدَبّر اهل خانهٔ خود به نیکویی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گرداند، اول تیموتیوس 3: 4

 • و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. دوم تیموتیوس 2: 2

 • امّا از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند، عدالت و ایمان و محبّت و سلامتی را تعاقب نما. دوم تیموتیوس 2: 22

 • و نصیحتی را فراموش نموده‌اید که با شما چون با پسران مکالمه می‌کند که ای پسر من تأدیب خداوند را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی، خسته‌خاطر مشو. زیرا هر که را خداوند دوست می‌دارد، توبیخ می‌فرماید و هر فرزندِ مقبول خود را به تازیانه می‌زند. اگر متحّمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می‌نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی‌تأدیب می‌باشید، که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید نه پسران. و دیگر پدرانِ جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب می‌نمودند و ایشان را احترام می‌نمودیم، آیا از طریق اولی پدر روح‌ها را اطاعت نکنیم تا زنده شویم؟ عبرانیان 12: 5-9

 • مرا بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک می‌نمایند. 3 یوحنا 1: 4

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*