Blog Directory

گفتارهایی ازکتاب مقدس(29) مقابله با سختی زندگی در انجیل

 های زندگی
های زندگی

 مقابله با سختی زندگی در انجیل


 • و تاپوی‌ آرد تمام‌ نشد و کوزۀ روغن‌ کم‌ نگردید، موافق‌ کلام‌ خداوند که‌ به‌ واسطۀ ایلیا گفته‌ بود. اول پادشاهان 17: 16
 • از تازیانه‌ زبان‌ پنهان‌ خواهی‌ ماند، و چون‌ هلاکت‌ آید، از آن‌ نخواهی‌ ترسید. ایوب 5: 21
 • آبها را در ابرهای‌ خود می‌بندد، پس‌ ابر، زیر آنها چاک‌ نمی‌شود. روی‌ تخت‌ خود را محجوب‌ می‌سازد و ابرهای‌ خویش‌ را پیش‌ آن‌ می‌گستراند. به‌ اطراف‌ سطح‌ آبها حّد می‌گذارد تا کران‌ روشنایی‌ و تاریکی‌. ایوب 26: 8-10
 • و خداوند قلعهٔ بلند برای کوفته‌شدگان خواهد بود، قلعهٔ بلند در زمانهای تنگی. 10 و آنانی که نام تو را می‌شناسند، بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده‌ای. مزامیر 9: 9-10
 • خداوند روزهای کاملان را می‌داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد، و در ایام قحط سیر خواهند بود. مزامیر 37: 18, 19
 • من جوان بودم و الآن پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند. مزامیر 37: 25
 • خدا ملجا و قوّت ماست، و مددکاری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگر چه جهان مبدل گردد و کوه‌ها در قعر دریا به لرزش آید. اگر چه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوه‌ها از سرکشیِ آن متزلزل گردند، سِلاه. مزامیر 46: 1-3
 • ای قوم همه وقت بر او توکّل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست، سِلاه. مزامیر 62: 8
 • بر تکبر دریا تو مسلط هستی. چون امواجش بلند می‌شود، آنها را ساکن می‌گردانی. مزامیر 89: 9
 • دربارهٔ خداوند می‌گویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکّل دارم. مزامیر 91: 2
 • فوق آواز آبهای بسیار، فوق امواج زورآور دریا. خداوند در اعلی اعلیین زورآورتر است. مزامیر 93: 4
 • ابری برای پوشش گسترانید و آتشی که شامگاه روشنایی دهد. سؤال کردند پس سَلْوی برای ایشان فرستاد و ایشان را از نان آسمان سیر گردانید. صخره را بشکافت و آب جاری شد؛ در جایهای خشک مثل نهر روان گردید. مزامیر 105: 39-41
 • طوفان را به آرامی ساکت ساخت که موجهایش ساکن گردید. مزامیر 107: 29
 • و در وقت‌ روز سایه‌بانی‌ به‌ جهت‌ سایه‌ از گرما و به‌ جهت‌ ملجاء و پناهگاه‌ از طوفان‌ و باران‌ خواهد بود. اشعیا 4: 6
 • چونکه‌ برای‌ فقیران‌ قلعه‌ و به‌ جهت‌ مسکینان‌ در حین‌ تنگی‌ ایشان‌ قلعه‌ بودی‌ و ملجا از طوفان‌ و سایه‌ از گرمی‌، هنگامی‌ که‌ نفخه‌ ستمکاران‌ مثل‌ طوفان‌ بر دیوار می‌بود. اشعیا 25: 4
 • چون‌ از آبها بگذری‌ من‌ با تو خواهم‌ بود و چون‌ از نهرها (عبورنمایی‌) تو را فرونخواهند گرفت‌. و چون‌ از میان‌ آتش‌ رَوی‌، سوخته‌ نخواهی‌ شد و شعله‌اش‌ تو را نخواهد سوزانید. اشعیا 43: 2
 • اینک‌ بر (زمین‌) تشنه‌ آب‌ خواهم‌ ریخت‌ و نهرها برخشک‌. روح‌ خود را بر ذریت‌ تو خواهم‌ ریخت‌ و برکت‌ خویش‌ را بر اولاد تو. اشعیا 44: 3
 • خداوند نیکو است‌ و در روز تنگی‌ ملجا می‌باشد و متوکّلان‌ خود را می‌شناسد. ناحوم 1: 7
 • پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود چنین بپوشاند، ای کم‌ایمانان آیا نه شما را از طریق اُولیٰ؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. متی 6: 30, 31
 • بدیشان گفت، ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ آنگاه برخاسته، بادها و دریا را نهیب کرد که آرامی کامل پدید آمد. امّا آن اشخاص تعجّب نموده، گفتند، این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می‌کنند! متی 8: 26, 27
 • اینک، شما را قوّت می‌بخشم که ماران و عقربها و تمامی قوّت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. لوقا 10: 19
 • کیست که ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که بخاطر تو تمام روز کُشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می‌شویم. بلکه در همهٔ این امور از حدّ زیاده نصرت یافتیم، به‌وسیلهٔ او که ما را محبّت نمود. زیرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نهچیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبّت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. رومیان 8: 35-39
 • در هرچیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نیستیم؛ متحیّر ولی مأیوس نی؛ تعاقب کرده شده، لیکن نه متروک؛ افکنده شده، ولی هلاک شده نی؛ دوم قرنتیان 4: 8, 9
 • و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیّا شده است تا او را مدت هزار و دویست و شصت روز بپرورند. مکاشفه 12: 6

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*