مشخصات ظاهری کتاب مقدس مسیحیان

HOLYBOOK 1
HOLYBOOK 1

 

مشخصات کتاب مقدس مسیحیان

به دست آوردن یک خلاصه خوب از کتاب مقدس دشوار است. کتاب مقدس از 2 عهد، 66 کتاب مختلف، 1189 فصل، 31173 آیه و 773692 لغت تشکیل شده است. کتاب های مختلف کتاب مقدس، موضوعات مختلفی را دربرمی گیرند و مخاطبین متفاوتی را مورد خطاب قرار دادند. حدود 40 مرد مختلف در دوره ای نزدیک به 1500 سال، کتاب مقدس را به رشتۀ تحریر درآوردند. بنابراین، ارائه یک خلاصه کلی از کتاب مقدس کاری بسیار مهم و بزرگ است.

در عین حال، روح القدس نویسنده «الهام بخش» کتاب مقدس بود. خدا کلام خویش را «دمید» و از انبیا و رسولان مختلفی برای نوشتن کلامش استفاده نمود (دوم تیموتائوس باب 3 آیه های 16-‏17؛ دوم پطرس باب 1 آیه 21). بعلاوه، روح القدس در تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده اند ساکن است (رومیان باب 8 آیه 9 ؛ اول قرنتیان باب 12 آیه 13). روح القدس مشتاق است که در درک کتاب مقدس به ما یاری رساند (اول قرنتیان باب 2 آیه های ‏16-10).

عهد عتیق

عهد عتیق به پنج قسمت تقسیم شده است: کتب پنجگانه (پیدایش تا تثنیه)، کتب تاریخی (یوشع تا استر)، کتب شعرگونه (ایوب تا غزل های سلیمان)، پیامبران بزرگ (اشعیا تا دانیال) و پیامبران کوچک (هوشع تا ملاکی). عهد عتیق از حدود 1400 تا 400 قبل از میلاد مسیح نوشته شد. این کتب در اصل به زبان عبری نوشته شدند و قسمت های کوچکی از آن به زبان آرامی نوشته شده است (که در واقع شکلی متفاوت یا گونه ای از زبان عبری است.)

عهد عتیق در اصل با رابطۀ میان خدا و قوم اسرائیل سر و کار دارد. کتب پنجگانه با تشکیل قوم اسرائیل سر و کار دارد و خدا رابطه ای مبتنی بر عهد با آنها می بندد. کتب تاریخی، تاریخ اسرائیل، پیروزی ها، موفقیت ها و نیز شکست ها و مغلوب شدن های آن را روایت می کنند.کتب شعرگونه، به ما کمک می کنند تا نگاهی دقیق تر به رابطۀ خدا با اسرائیل بیاندازیم؛ علاوه بر این، این کتب نشان می دهند که خدا مشتاق است که اسرائیل از او اطلاعت کرده و او را پرستش نمایند. کتب نبوتی، دعوت خدا از اسرائیل برای توبه از بت پرستی ها و بی وفایی هایش و بازگشت به رابطه ای مبتنی بر اطلاعت و وفاداری روحانی است.

شاید عنوان بهتر عهد عتیق، عهد اول باشد. کلمه «قدیم یا عتیق» ممکن است ایده «منسوخ شده» یا «بی ربط» را برساند. در حالیکه این امر در خصوص عهد عتیق صدق نمی کند. بررسی عهد عتیق ارزشمند است و تلاشی است که به لحاظ روحانی ما را پربار می سازد.

عهد جدید

عهد جدید به پنج قسمت تقسیم شده است: اناجیل (متی تا یوحنا)، تاریخ (کتب اعمال رسولان)، رسالات پولس (رومیان تا فیلیمون)، رسالات عمومی (عبرانیان تا یهودا) و نبوت (کتاب مکاشفه). عهد جدید تقریبا از 45 تا 95 میلادی نوشته شد. عهد جدید به زبان یونانی کوینی نوشته شد (زبان یونانی متداول، شکل محاوره زبان یونانی قرن اول میلادی).

اناجیل چهار گزارش مختلف- اما نه متضاد- از تولد، زندگی، خدمت، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به ما ارائه می‌ دهد. اناجیل نشان می دهند که عیسی چطور مسیح موعود عهد عتیق بود و بنیاد تعلیم سایر عهد عتیق را بنا می کنند. کتاب اعمال رسولان اعمال رسولان عیسی را ثبت می کند، مردانی که عیسی آنها را به این دنیا فرستاد تا انجیل نجات را اعلان نمایند. کتاب اعمال رسولان به ما اطلاعاتی دربارۀ آغاز کلیسا و رشد سریع آن در قرن اول میلادی ارائه می دهد. رسالات پولس که به وسیله پولس رسول نوشته شدند، نامه هایی به برخی کلیساهای خاص هستند. رسالات عمومی، با تعلیم و امور کاربردی دیگر، رسالات پولس را تکمیل می‌کنند. کتاب مکاشفه وقایعی که در زمانهای آخر اتفاق خواهند افتاد را نبوت می‌کند.

بررسی عهد جدید مطالعه‌ای قوی و ارزشمند است. عهد جدید به ما می گوید که عیسی به جای ما بر روی صلیب جان داد و همچنین می گوید واکنش ما به مرگ او چگونه باید باشد. عهد جدید بر ارائه تعلیم مسیحی قابل اطمینان و نتایج کاربردی که باید از آن تعالیم حاصل گردند، تمرکز می کند.

0 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*