فدیه ایی برای جانتان

Judas

در رسالۀ پولس رسول به فیلیپیان فصل دوم، آیات ۵ تا ۱۱ دلیل آمدن عیسی به این جهان تشریح شده است. کلام خدا در فیلیپیان فصل دوم، آیات ۵ تا ۸ می‌فرماید: “طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر عیسی مسیح باشد. اگر‌چه او از ازل دارای اولوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد.” دلیل اصلی آمدن عیسی به جهان در آخر آیه‌ای که بدان اشاره شد یافت می‌شود. عیسی آمد تا در اطاعت از خدا بر روی صلیب به‌خاطر ما بمیرد.

در انجیل مرقس نیز به این پرسش که چرا عیسی به جهان آمد، پاسخ واضحی داده شده است. در هشت فصل اول انجیل مرقس، بتدریج آشکار شده است که عیسی مسیح کیست. در‌ضمن در فصل هشتم، آیۀ ۲۹ مشاهده می‌کنیم که عیسی از شاگردان خود می‌پرسد: “به عقیدۀ شما من کیستم؟” و پطرس جواب می‌دهد: “تو مسیح هستی”. بعد از این پرسش و پاسخ، عیسی به آشکار نمودن این مطلب پرداخت که چرا او به جهان آمد. در انجیل مرقس فصل هشتم، آیۀ ۳۱ می‌خوانیم که “آنگاه عیسی به تعلیم شاگردان پرداخت و گفت، لازم است پسر انسان متحمل رنجهای زیادی شده و بوسیلۀ رهبران و سران کاهنان و علما طرد و کشته شود و پس از سه روز زنده گردد”.

عیسی آمد تا جان خود را در راه بسیاری فدا سازد

دیدیم به محض اینکه شاگردان تشخیص دادند که عیسی کیست، او بیان نمود که چرا به جهان آمده است. سپس در انجیل مرقس فصل دهم، آیۀ ۴۵ می‌خوانیم که عیسی به شاگردان خود فرمود: “چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد”. بر اساس این آیه، جان عیسی فدیه‌ای بود که بایستی در راه بسیاری داده می‌شد. “فدیه” بهایی است که برای آزاد ساختن شخصی یا ملکی باید داده شود. در زمینۀ موضوع مورد بحث ما، فدیه بهایی است که برای رهایی گناهکار از تقصیر و مجازات و اسارت گناه، بایستی داده می‌شد. در ارتباط با این موضوع، معمولاً سؤالاتی از این قبیل مطرح می‌شوند: اول اینکه “این فدیه برای چه کسانی داده شده است؟” دومین سؤال این است که “چرا فدیۀ مرگ لازم بود؟” و بالاخره “نتیجۀ فدیه‌ای که داده شده است چیست؟”

فدیه برای ما داده شده است

جواب این سؤال که فدیه برای چه کسانی داده شده است، در رومیان فصل پنجم؛ عبرانیان فصل دوم؛ اول یوحنا فصل دوم و قسمتهای دیگری از کتاب مقدس یافت می‌شود. در رسالۀ اول یوحنا فصل دوم، آیۀ ۲ نوشته شده است که “خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همۀ مردم دنیا”. یعنی اینکه عیسی مسیح بخاطر ما مرد و خود او برطرف کنندۀ گناهان ماست. ضمناً یوحنا می‌افزاید که مسیح کفارۀ گناهان همۀ مردم دنیاست. بنابراین فدیه‌ای که عیسی مسیح داد برای تمام مردم دنیاست. این فدیۀ بی‌نظیر آنقدر با ارزش است که می‌تواند هر جانی را از زمان آدم تا پایان دنیا نجات بدهد. چون خدا در جسم ظاهر شد و بخاطر گناهان ما مرد، این قربانیِ بی‌نظیر می‌تواند هر گناهی را برطرف کند.

فدیه برای فرشتگان داده نشده است

نویسندۀ رساله به عبرانیان با دقت توضیح می‌دهد که مرگ عیسی مسیح برای بشر بود نه برای فرشتگان. در فصل دوم رساله به عبرانیان آیات ۹ و ۱۰ و همچنین آیات ۱۴ تا ۱۶ نوشته شده است، “اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا بوسیلۀ فیض خدا، به‌خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا، آفریدگار و نگهدار همه چیز، برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند عیسی را نیز که پدید آورندۀ نجات آنان است از راه درد و رنج به کمال رساند”. “بنابراین چون این فرزندان، انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم وخون به خود گرفت و انسان گردید تا بوسیلۀ مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد، نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده‌اند، آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه بخاطر فرزندان ابراهیم آمده است.”

فدیه‌ای که داده شده است، فقط برای ایمان‌داران موثر است

دیدیم که کلام خدا می‌فرماید، عیسی برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه بخاطر فرزندان ابراهیم آمده است. شاید عده‌ای بگویند فدیه‌ای که عیسی داد صرفاً برای فرزندان ابراهیم یعنی قوم یهود می‌باشد. باید توجه داشته باشیم که بر اساس رسالۀ پولس به غلاطیان فصل سوم، آیۀ ۲۹ ایمان به مسیح باعث می‌شود که غیر یهودیان فرزند ابراهیم به‌حساب بیایند. در آیۀ مذکور نوشته شده است، “اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعدۀ خدا، وارث او هستید”. این آیه در رساله‌ای است که به مسیحیان غیر یهودی نوشته شده است. بنابراین اشخاصی که به مسیح ایمان دارند با ابراهیم هم‌ایمان هستند و نسل روحانی او محسوب می‌شوند. پس عیسی جان خود را داد تا افراد بی‌شماری بتوانند نجات بیابند، اما عملاً فقط کسانی نجات می‌یابند که مثل ابراهیم، ایمان می‌آورند. عهد جدید این مطلب را روشن می‌کند که عیسی از طریق مرگ خود بهای رهایی شما از گناه را داده است، اما شما باید شخصاً این را بپذیرید و به عیسی ایمان بیاورید تا فدیۀ او برایتان موثر واقع بشود. یوحنا دربارۀ عیسی نوشت، “او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند” (انجیل یوحنا فصل اول، آیات ۱۱ تا ۱۳). علت اینکه عدۀ زیادی مژدۀ نجات را می‌دانند ولی از آن منفعت نمی‌برند این است که عیسی را نمی‌پذیرند یا به عبارت دیگر عیسی را دریافت نمی‌کنند. شاید شما بپرسید: “من چطور می‌توانم عیسی مسیح را دریافت کنم؟”. این عمل در عین حال که ساده است بسیار عمیق و بنیادی می‌باشد. شما موقعی می‌توانید عیسی را دریافت کنید که قبول کنید او بخاطر گناهان شما بر روی صلیب مرد و به این ترتیب بهای رهایی شما را داد. ضمناً لازم است قبول کنید که عیسی مسیح بعد از مرگ زنده شد. زنده شدن عیسی پس از مرگ، به‌خوبی ثابت می‌کند که فدیه‌ای که او داد، مورد قبول خدا واقع شد و به همین دلیل خدا او را از مردگان برخیزانید.

حالا برای دریافت عیسی مسیح می‌توانید صادقانه به او بگویید که: “عیسی خداوند، من قبول دارم که تو به‌خاطر گناهان من بر روی صلیب مردی و بعد از مرگ دوباره زنده شدی. اکنون من تو را بعنوان یگانه نجات‌دهندۀ خود دریافت می‌کنم و از تو درخواست می‌کنم که گناهانم را برطرف کنی، فرمانروای زندگیم باشی و زندگیم را برای جلال نامت بکار ببری. در نام تو دعا می‌کنم، آمین”.

اگر با ایمان و اعتمادی قلبی، عیسی مسیح را دریافت کرده باشید، شما نیز از گناه و عواقب بد آن نجات یافته‌اید و به عیسی تعلق دارید. توجه داشته باشید که شما خودتان قادر نیستید زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشید و چیزی به نجاتتان بیافزایید. وقتی شما قدم جلو می‌گذارید و به عیسی مسیح و کاری که او انجام داده است اعتماد می‌کنید، او شما را قادر می‌سازد که زندگی پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشید.

دراین درس دیدیم که فدیۀ عیسی مسیح، برای همه است و هر که ایمان داشته باشد نجات می‌یابد. در درس بعدی، به دو سؤال دیگر که در رابطه با فدیۀ عیسی مسیح است پاسخ خواهیم داد. سؤال اول این است که چرا فدیۀ مرگ لازم بود؟ و سؤال دوم دربارۀ نتیجۀ فدیه‌ای است که داده شده است. اکنون چنانچه تابحال عیسی را دریافت نکرده‌اید بهتر است این موضوع را به تعویق نیاندازید. این کار فوق العاده خطرناک است چونکه به سرنوشت ابدی شما مربوط می‌شود. پس تا دیر نشده است عیسی را از راه ایمان دریافت کنید. اما اگر عیسی را دریافت کرده‌اید و با او متحد هستید، برای نجاتتان از او تشکر کنید. آمین.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*