شخصیت های کتاب مقدس(4)دانیال

Daniel
Daniel

شخصیت های کتاب مقدس

4

دانیال 

پیشینه

نام دانیال به معنی «خداوند قاضی من است» می ‌باشد. دانیال در کتاب دانیال در کتاب مقدس مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد و در آنجا داستان زندگی وی و رویای وی از آخرالزمان تصویر می‌شود. دانیال به دلیل درستکاری و حکمتش و پایداریش در ایمان به خدای اسرائیل مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. عیسی مسیح نیز در اناجیل در سخنان خود از دانیال با احترام سخن می‌گوید و به محقق شدن پیشگویی های دانیال نبی توسط خداوند اشاره می‌کند.

(دانیال در دربار نبوکد نصر (بخت النصر

کتاب دانیال با داستان زندگی دانیال شروع می ‌شود. دانیال یکی از یهودیانی است که بعد از حمله بابلیان به یهودا مورد اسارت قرار می‌گیرد و به سرزمین بابل در عراق امروزی منتقل می ‌شود. در کتاب دانیال وی یکی از شاهزادگان یهودیه و دارای نژاد معتبر است. در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با سپاهیان خود به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود. خداوند اجازه داد که او یهویاقیم را به اسارت گیرد و ظروف مقدس خانه خدا را غارت کند. او کسانی را که اسیر کرده بود با خود به معبد خدای خویش در بابل برد و ظروف را در خزانه معبد گذاشت. نبوکدنصر به وزیر دربار خود اشفناز دستور داد از میان شاهزادگان و اشراف زادگان یهودی اسیر شده، چند تن را انتخاب کند و زبان و علوم بابلی را به آنان یاد دهد. این افراد می ‌بایست جوانانی باشند بدون نقص عضو، خوش‌قیافه، با استعداد، تیزهوش و دانا، تا شایستگی خدمت در دربار را داشته باشند. دانیال در دربار بابل دارای نام بابلی بلطشصر می ‌شود. دانیال و دوستانش در دربار بابل حاضر نمی ‌شوند طعام نجس و شراب پادشاه را میل کنند به همین سبب او و دوستانش توسط خداوند دارای حکمت بی پایان می‌شوند که این حکمت از تمامی جادوگران و پیشگویان بابلی پیشینه می‌گیرد. نبوکدنصر در خواب رویایی می‌بیند و دانیال تنها کسی است که می ‌تواند رویای وی را تفسیر کند

دانیال در دربار پارسیان

بعد از پیروزی پارسیان بر بابل، دانیال به عنوان یکی از وزیران امپراتوری انتخاب شد. پس از مدتی به دلیل درستکاری و دانایی دانیال، پادشاه تصمیم گرفت او را بر کل امپراتوری مسلط کند ولی در دربار کسانی تصمیم به نابودی دانیال گرفتند. آن‌ها از آنجا که هیچ فسادی در کار او نمی ‌توانستند پیدا کنند، از اعتقادات مذهبی دانیال علیه او استفاده کردند. درباریان از پادشاه حکمی گرفتند که بنا به آن حکم هیچ خدایی نباید تا 30 روز مورد پرستش قرار گیرد. دانیال طبق گذشته دعا و شکرگذاری های روزانه را همچنان سه بار در روز به سمت اورشلیم انجام می داد و به همین دلیل او را به چاه شیران انداختند. البته داریوش با اینکار مخالف بود؛ اما زمانی که رو به چاه شیران کرد، دید دانیال سالم است و از این بابت بسیار خوشحال شد. سپس داریوش آن مردان را در چاه شیران انداخت و آنان نابود شدند.

رویاها (خواب های ) دانیال

در سال سوم سلطنت بلشصر پادشاه، دانیال رویاهایی می ‌بیند که در این رویا چهار وحش از دریا بیرون می آیند. وحش چهارم دارای ده شاخ است. شاخ یازدهمی ایجاد می‌شود و 3 شاخ را از جا می کند. تعبیر این رویا این است که در این هنگام خداوند قدرت را به فردی مانند «پسر انسان» می ‌دهد. در رویای بعدی دانیال می‌بیند که بزی تکشاخ به قوچی وحشی که دو شاخ دارد حمله می‌کند و او را لگدمال می کند. سپس تکشاخ خود بز می ‌شکند و با چهارشاخ جایگزین می‌شود. تعبیر این رویا مربوط به زمان های بسیار دور می شود و از دانیال خواسته می شود رویایش را به کسی نگوید. در رویای سوم دانیال می‌بیند که اورشلیم مخروبه می ‌شود. دانیال از طرف مردمش یهودیان توبه می‌کند و درخواست می‌کند که خداوند خشم خود را از اورشلیم برگرداند. فرشته ای به او در مورد 70 هفت (هفته) از سال می‌گوید. در ادامه رویا دانیال درگیری شدیدی بین پادشاه شمال و پادشاه جنوب می ‌بیند که در آن پیروان خداوند مورد آزار شدید قرار می‌گیرند. فرشته به دانیال می‌گوید که در پایان مدت مردمان خدا پیروز شده و پادشاهی خداوند در زمین برقرار می ‌شود.

مرگ و آرامگاه دانیال

زمان دقیق زندگی دانیال مشخص نیست؛ ولیکن معمولاً تصور می‌شود که او تا سال سوم زندگی کوروش هخامنشی (دانیال باب 10) زنده بود؛ ولیکن او در آن زمان احتمالاً حدود 100 سال سن داشته ‌است، زیرا در زمان سقوط بابل او در نوجوانی بود. محل دفن او به قطع مشخص نیست، ولیکن بیشترین محل مورد گمان آرامگاه دانیال نبی در شوش در ایران است. مکان های دیگری در عراق، بابل، مصر و سمرقند نیز ادعای مقبره دانیال را دارند. بعضی نوشته‌ها ادعا می‌کنند که تیمورلنگ بقایای دانیال را از بابل به شوش آورد.

دانیال در مسیحیت

در عهد جدید در کتاب مقدس در انجیل متی باب 24 به دانیال اشاره می‌ شود. عیسی مسیح خطاب به حواریون در مورد پیش بینی های دانیال می‌گوید.

این گفتار در انجیل های لوقا و مرقس نیز بدون ذکر نام دانیال تکرار شده ‌است.

در مسیحیت دانیال پیامبری مهم محسوب شده و رویای وی از آخرالزمان مورد اشاره قرار می‌گیرد

0 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*