محبت در مسیحیت

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Kindness |  جولای 18, 2020

محبت در مسیحیت

Love in Christianity

سه گام در روند انتقال محبت خدا به ما وجود دارد. اولین گام تولد تازه است. وقتی تولد دوباره می یابیم، قادر به محبت می شویم.

پولس توضیح می دهد که چگونه خدا محبتش را با قربانی کردن پسر یگانه خود به ما ثابت کرد 

رومیان 5(6-8) :

6 هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم، مسیح در زمان مناسب به خاطر بی دینان جان داد. 7 حال آنکه به ندرت ممکن است کسی به خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد، هر چند ممکن است کسی را این شهامت باشد که جان خود را برای انسانی نیک بدهد 8 اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

بر طبق گفته پولس، وقتی مسیح برای ما مرد، سه کلمه، وضعیت ما را بیان می کرد: «ناتوان» ، «بی دین» و «گناهکار» ... این محبت است که خود را فدا می کند و هیچ قید و شرطی را مطرح نمی کند.

اکنون در عهد جدید مراحل مختلفی را که در آن محبت در ما تولید می شود، دنبال خواهیم کرد.

 

گام اول

با تولد نو امکان محبت کردن در ما ایجاد می شود.

1 یوحنا 4(7-8) :

7 ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند، از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. 8 آنکه محبت نمی کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.

کاملا روشن است که این نوع محبت نشانه تولد تازه است و کسی که تولد تازه یافته، این محبت را دارد.

 

گام دوم

بزرگترین و عالی ترین برکاتی که روح القدس به ما ارزانی می دارد، ریزش محبت الهی خدا در قلب های ما است.

پولس در رومیان باب 5 آیه 5 مرحله بعدی این روند انتقال محبت الهی به ما را توضیح می دهد:

رومیان 5(5) :

و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد، در دل های ما ریخته شده است.

پس از تولد تازه، در طبیعت تازه ای که به وسیله تولد جدید در ما به وجود آمده، روح القدس تمامیت محبت خدا را به قلب های ما می ریزد. باید توجه داشته باشیم که این چیزی الهی است، چیزی که فقط روح القدس قادر به انجام آن است.

گام سوم

سومین گام، ابراز این محبت در زندگی روزمره ما می باشد و زمانی است که محبتی که از خدا می آید توسط ما به همنوعان بشری خود می رسد.

اول تیموتائوس 1(5) :

هدف از این فرمان، محبت است، محبتی برخاسته از دلی پاک، وجدانی صالح و ایمانی بی ریا.

هدف تمام خدمات مسیحی محبت است. هدف خدا برای مسیحیان ابراز مداوم محبت الهی است.

نتیجه گیری

 

ما محبت خدا را وقتی تولد دوباره می یابیم، دریافت می کنیم؛ این محبت توسط روح القدس بر ما ریخته می شود و زمانی به همنوعان بشری ما می رسد که توسط زندگی های ما هدایت و مسیر داده می شود.

 

 

درس های مرتبط