کمک به نیازمندان در مسیحیت

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » Helping The Poor |  اکتبر 8, 2021

چرا کمک به نیازمندان در مسیحیت اهمیت دارد و چرا مسیحیان باید سخاوت و

بخشندگی داشته باشند؟ خداوند در کلامش همیشه بر کمک به نیازمندان تاکید کرده است.

 

کمک به نیازمندان در عهد عتیق

کمک به نیازمندان یکی از قوانین موسی در تورات بوده است. با خواندن قوانین موسی درمی‌یابیم که خداوند از همان آغاز قوم خود را مکلف می‌ساخت تا از فرمان های او پیروی نمایند. یکی از فرمان های او کمک به نیازمندان و اجرای عدالت بوده است.

  • همچنین موسی به قومش فرمان می داد هنگام برداشت محصول مزرعه‌ها سهم فقرا را نباید فراموش کنند.

لاویان 15(10

تاکستان خود را دانه‌چینی مکنید و خوشه‌های ریخته شده تاکستانتان را جمع نکنید؛ آنها را برای فقیران و غریبان واگذارید: من یهوه خدای شما هستم.

کمک به نیازمندان در عهد جدید

وقتی عهد ‌جدید را بررسی می کنیم متوجه می شویم که خداوند، خود را در پسرش عیسای مسیح آشکار نمود و در دورانی سخت و طاقت ‌فرسا در میان نیازمندان جامعه زندگی کرد. عیسای مسیح همیشه به شاگردانش آموزش می داد، دارییشان را برای پیشبرد و بنای ملکوت خداوند صرف کنند.آیات بسیاری در عهد جدید وجود دارد که نشان می دهد کمک به نیازمندان همیشه مورد توجه عیسی مسیح بوده است.

متی 19(21

عیسی پاسخ داد: « اگر می‌خواهی کامل شوی، برو و آنچه داری بفروش و به فقیران بده که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن.»

  • همچنین در یعقوب باب 1 آیه 27 می خوانیم 

یعقوب 1(27

دینداری پاک و بی‌لکه در نظر پدر ما خدا، آن است که یتیمان و بیوه‌ زنان را به وقت مصیبت دستگیری کنیم و خود را از آلایش این دنیا دور بداریم.

کمک به نیازمندان توسط کلیساهای اولیه

کلیساهای اولیه کمک به نیازمندان را دائما آموزش می دادند. درواقع رفتار رسولان و شاگردان بیانگر این حقیقت می ‌باشد که چگونه فرمان های عیسی را رعایت می‌کردند و هر آنچه در توان داشتند انجام می‌دادند تا به آنانی که نیازمند‌تر و محتاج‌تر بودند، کمک کنند. یکی از آن نمونه‌ها زمانی بود که در یهودیه خشکسالی شد و رسولان هر چه داشتند دادند تا بتوانند به نیازمندان کمکی رسانده باشند.

اعمال 11(28-30

28 یکی از آنها که آگابوس نام داشت، برخاست و با الهام روح پیشگویی کرد که قحطی سختی در سرتاسر دنیا خواهد آمد. این قحطی در زمان حکومت کلودیوس رخ داد.           29 پس شاگردان بر آن شدند که هر یک در حد توان، کمکی برای برادران ساکن یهودیه بفرستند. 30 پس چنین کردند و هدیه‌ای به دست برنابا و سولس نزد مشایخ فرستادند.

کلیساهای اولیه به همان اندازه ای که مشتاق رساندن خبر خوش به یهودیان و دیگر امت‌ها بودند، از هر فرصتی نیز استفاده می کردند تا به نیازمندان کمک کنند.

بنابراین ما مسیحیان هم باید شاگردان و رسولان را الگوی خود قرار دهیم و با تمام توان خود از فرمان های عیسی مسیح اطاعت کنیم و به نیازمندان کمک کنیم.

 

درس های مرتبط