خانواده در مسیحیت

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » خانواده در مسیحیت |  سپتامبر 22, 2020

 

خانواده در مسیحیت

 اگرچه مرد و زن در چشم خداوند یکسان هستند ، اما کتاب مقدس به هر کدام نقش های خاصی را در خانواده می دهد و مدیریت خانواده را بر عهده مردان قرار داده است.

1 قرنتیان 11(3) :

اما می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست.

  • همچنین کتاب مقدس گفته است زنان باید مطیع و فرمانبردار شوهران خود باشند

افسسیان 5(22-24

ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همانگونه که تسلیم خداوند هستید. 23 زیرا شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا، بدن خویش و نجات‌دهنده آن است. 24 پس هما‌نگونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند.

اگرچه زنان باید تسلیم شوهران خود باشند، اما کتاب مقدس بارها تاکید کرده است که رهبری شوهران نباید به صورت دیکتاتوری، ریاست طلبی یا حقیر شمردن زنان باشد، بلکه باید مانند عیسی مسیح باشد که جانش را برای کلیسا فدا نمود، شوهران نیز باید به همین صورت زنان خود را محبت کنند.

افسسیان 5(25-26

25 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود، 26 تا آن را به آب کلام بشوید و اینگونه کلیسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید.

کولسیان 3(18-19

18 ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند شایسته است.19 ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید.

1پطرس 3(7

به همین‌سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان باملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریفتر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه فیض‌آمیز حیاتند، تا دعاهایتان بازداشته نشود.

از این آیات در می یابیم که محبت و احترام از مشخصه های نقش های زنان و شوهران است.

تقسیم مسئولیت ها در خانواده

کتاب مقدس در خصوص تقسیم مسئولیت ها در خانواده نگه داری از شوهر و فرزندان را مسئولیت اصلی زن و تامین معاش خانواده را مسئولیت اصلی مرد در نظر گرفته است. به  عبارت دیگر شوهر کار می کند و پول کافی در می آورد تا نیازهای زندگی را به اندازه کافی برای همسر و فرزندان خود فراهم سازد. اگر كسی به احتياجات خانواده خود بی ‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست ‌تر است.

1 تیموتائوس 5(8

اگر کسی در پی تامین معاش خویشان و بخصوص خانواده خود نباشد، منکر ایمان است و پست ‌تر از بی ‌ایمان.

ترتیب اولویت ها در خانواده

کاملا واضح است که خدا در جایگاه اول و همسر هر شخصی در جایگاه دوم قرار می گیرد و از آنجا که زن و شوهر یک تن هستند (افسسیان فصل 5 آیه 31)، به همین دلیل ثمره ی ازدواج آنها، یعنی فرزندانشان، در اولویت بعدی قرار می گیرند. همچنین کتاب مقدس از فرزندان خواسته است به والدین خود احترام بگذارند تا سعادتمند شوند.

 

تثنیه 5(16

پدر و مادر خود را گرامی دار، چنانکه یهوه خدایت تو را امر فرموده است، تا روزهایت دراز شود و در سرزمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد، سعادتمند باشی.

 

 

 

 

درس های مرتبط