تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 7

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 7 |  نوامبر 15, 2020

رومیان باب 7

رومیان 7(6-1

 ای برادران، آیا نمی‌ دانید - زیرا با کسانی سخن می‌گویم که از شریعت آگاهند  که شریعت تنها تا زمانی بر انسان حکم می‌راند که انسان زنده است؟ 2 برای مثال، بنا بر شریعت، زن شوهردار تا زمان زنده بودن شوهرش، به او بسته است. اما اگر شوهر بمیرد، زن از قید تعهد شرعی به وی آزاد می‌شود. 3 پس اگر آن زمان که شوهرش زنده است، با مردی دیگر وصلت کند، زناکار خوانده می‌شود. اما اگر شوهرش بمیرد، از این شریعت آزاد است، و چنانکه با مردی دیگر وصلت کند، زناکار شمرده نمی ‌شود. 4 به همین‌سان، ای برادران من، شما نیز به واسطه جسد مسیح در قبال شریعت به مرگ سپرده شدید تا با شخصی دیگر وصلت کنید، یعنی با او که از مردگان برخیزانیده شد، تا برای خدا ثمر آوریم. 5 زیرا زمانیکه در سیطره نفس به سر می‌بردیم، امیالی گناه‌آلود که شریعت آنها را برمی ‌انگیخت، در اعضای ما عمل می‌کرد تا برای مرگ ثمر آوریم. 6 اما اکنون با مردن نسبت به آنچه در قید آن بودیم، از شریعت آزاد شده‌ایم تا از راه نوین روح خدمت کنیم، نه از راه کهنه آنچه نوشته‌ای بیش نیست

در این آیات پولس با مسیحیانی صحبت می کند که قبلا یهودی بوده اند. برای یهودیان مسیحی شده سوال است که چرا دیگر نباید قوانین شریعت موسی را دنبال کنند چرا که آنها تمام زندگی خود را با این قوانین گذرانده اند. پولس برای توضیح به آنها از ابراهیم شروع می کند و می گوید ابراهیم قبل از ختنه شدن نیکو شمرده شد پس برای نیکو شمرده شدن نیازی به ختنه شدن نیست سپس برای اینکه سخنانش را درک کنند از مثال زن متاهل استفاده می کند و می‌گوید یک زن تا زمانی که شوهرش زنده است باید به شوهرش متعهد باشد و تا زمانی که همسر اولش زنده است اگر با شخص دیگری ازدواج کند مرتکب گناه زنا شده است در نتیجه نمی تواند با شخص دومی ازدواج کند مگر اینکه شوهر اولش فوت کرده باشد. پولس ادامه می دهد شما هم مانند همین مثال هستید و چون شریعت موسی مرده است دیگر نیازی نیست به قوانین شریعت موسی متعهد باشید. مسیحیان با توجه به توضیحات عیسی در متی باب 5 می‌دانستند اگر زنی شوهر اولش زنده باشد و با شخص دیگری ازدواج کند مرتکب زنا شده است. در واقع پولس با مثال ازدواج شریعت را به یهودیان مسیحی شده توضیح می دهد و می گوید شما نمی توانید با مسیح ازدواج کنید مگر اینکه قوانین موسی مرده باشد به عبارت دیگر شما نمی توانید قوانین موسی و عیسی را همزمان دنبال کنید و شریعت موسی زمانیکه عیسی مصلوب شد، مرد

کولسیان 2(15-11

11 و در او ختنه نیز شده‌اید، به ختنه‌ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به در آوردن شخصیت نفسانی است در ختنه مسیح. 12 و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او برخیزانیده شدید. 13 آن زمان که در گناهان و حالت ختنه‌ناشده نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما را آمرزید 14 و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت. 15 و ریاستها و قدرتها را خلع‌ سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد

در این آیات گفته شده است قوانین موسی با مصلوب شدن عیسی از بین رفت و دیگر نیازی نیست که یهودیان از شریعت موسی پیروی کنند و تنها با پیروی از قوانین عیسی می‌توانند به نجات و رستگاری برسند

پولس از کلمه قانون چندین مرتبه استفاده کرده و ما باید بدانیم که منظور از این کلمه در جایی که استفاده شده چیست قانون در کتاب مقدس معانی متفاوتی می دهد گاهی به معنی قانون طبیعت، گاهی به معنی شریعت موسی است و گاهی معانی دیگری می‌دهد و ممکن است هنگام خواندن کتاب مقدس برایمان سوال ایجاد شود که منظور از کلمه قانون چیست؟

یعقوب 2(13-8

8 اگر براستی شریعت شاهانه را مطابق با این گفته کتاب به جای آورید که می ‌فرماید: «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن،» کار نیکو کرده‌اید. 9 اما اگر تبعیض قائل شوید، گناه کرده‌اید و شریعت، شما را چون افرادی قانون ‌شکن، محکوم می‌کند. 10 زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. 11 چه، او که گفت: «زنا مکن،» همچنین گفته است: «قتل مکن.» پس هرچند زنا نکنی، اما اگر قتل کنی، شریعت را شکسته‌ای. 12 پس همچون کسانی سخن گویید و عمل کنید که می‌دانند بر پایه شریعت آزادی، بر آنها داوری خواهد شد، 13 زیرا داوری نسبت به آن که رحم نکرده باشد، بی‌ رحم خواهد بود. اما رحم بر داوری پیروز خواهد شد

در این آیات یعقوب سه بار از کلمه قانون استفاده می کند که هر دفعه معنی متفاوتی می دهد. ابتدا می‌گوید همسایه خود را مانند خویشتن محبت کن که این قانون را شریعت شاهانه خوانده است و می گوید برترین قانون خدا است. سپس از قانون کلی صحبت می کند که منظور او همان قانون شریعت موسی است دفعه سوم که از کلمه قانون استفاده می کند یعنی در آیه 12 منظورش دستورات عیسی است که در قیامت با آن قوانین داوری خواهیم شد

ما باید بدانیم برداشت مارتین لوتر و مسیحیان اولیه از کتاب مقدس متفاوت بوده است ولی همه آنها معتقد بودند که قوانین شریعت موسی برای نجات و رستگاری کافی نیستند. پولس در این آیات با مثال زن شوهردار توضیح می‌دهد همانطور که یک زن متاهل تا زمانی که شوهر اولش فوت نشده باشد نمی تواند همسر دومی اختیار کند قوانین موسی و عیسی هم به همین شکل است پس تا زمانی که شریعت موسی نمرده باشد نمی‌توانید عیسی را بپذیرید به عبارت دیگر همانطور که یک نفر نمی‌تواند با دو قانون متفاوت از دو کشور متفاوت زندگی کند، بنابراین یک نفر هم نمی تواند همزمان با قوانین عیسی و موسی زندگی کند

رومیان 7(12-7

7 پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ به هیچ روی! براستی اگر شریعت نبود، هرگز درنمی ‌یافتم گناه چیست. زیرا اگر شریعت نگفته بود «طمع مورز» نمی ‌توانستم دریابم طمع ورزیدن چیست. 8 اما گناه با سوء استفاده از این حکم شریعت، فرصت یافت تا هر نوع طمع را در من پدید آورد. زیرا جدا از شریعت، گناه مرده است. 9 زمانی من جدا از شریعت زنده بودم؛ اما چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُردم. 10 همان حکم که می ‌بایست به حیات راهبر شود، در عمل به مرگ من انجامید. 11 زیرا گناه با سود جستن از فرصتی که حکم پدید آورده بود، مرا فریفت و به واسطه آن مرا کشت. 12 بنابراین، شریعت مقدس است و حکم شریعت نیز مقدس، عادلانه و نیکوست

پولس در 6 آیه اول با دلیل و مثال توضیح می‌دهد که چرا یهودیان مسیحی شده دیگر نباید از قوانین موسی پیروی کنند ولی در ادامه نکات مثبتی که شریعت موسی برای آنها به دنبال داشته است را هم توضیح می دهد. پولس می گوید شریعت یا قانون به ما توضیح داد که گناه چیست و اگر شریعت نبود مردم متوجه نمی شدند که گناه چیست و می‌گوید با این که قانون و شریعت مرده و شما نباید آن را دنبال کنید ولی با این حال می توانید درس های خوبی از آن یاد بگیرید

سوال

گروه‌هایی در اروپا و آمریکا وجود دارند که هم قوانین موسی و هم عیسی را دنبال می کنند آیا کار آنها درست است؟

هر کس آزاد است که هر گونه که بخواهد رفتار کند ولی نباید آن را به بقیه پیشنهاد بدهد و بقیه هم نباید با دیده تحقیر به آنها نگاه کنند به عبارت دیگر نباید بین مسیحیان تفرقه ایجاد شود چرا که مسیح یک بدن است

سوال

آیا دنبال کردن همزمان قوانین موسی و عیسی امکان پذیر است چرا که بعضی قوانین کاملا متفاوتند مانند چند همسری؟

تا زمانیکه قوانین موسی در قوانین عیسی تداخل ایجاد نکند پیروی از آنها مشکلی ندارد

رومیان 7(25-13

13 پس آیا آنچه نیکو بود، برای من باعث مرگ شد؟ هرگز! بلکه گناه به واسطه آنچه نیکو بود، مرگ را در من پدید آورد تا بدین‌گونه گناه بودنش جلوه‌گر شود و پلیدی گناه از طریق حکم شریعت به اوج برسد. 14 ما می ‌دانیم که شریعت روحانی است، اما من انسانی نفسانی ‌ام و همچون برده به گناه فروخته شده‌ام. 15 من نمی ‌دانم چه می‌کنم، زیرا نه آنچه را که می‌خواهم، بلکه آنچه را که از آن بیزارم، انجام می‌دهم. 16 اما اگر آنچه را که نمی ‌خواهم، انجام می ‌دهم، پس می ‌پذیرم که شریعت نیکوست. 17 در این صورت، دیگر من نیستم که آن عمل را انجام می‌دهم، بلکه گناهی است که در من ساکن است. 18 می‌دانم که در من، یعنی در نفس من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست. زیرا هرچند میل به انجام آنچه نیکوست در من هست، اما نمی‌ توانم آن را به انجام رسانم. 19 زیرا آن عمل نیکو را که می‌خواهم، انجام نمی‌دهم، بلکه عمل بدی را که نمی‌ خواهم، به جا می‌آورم. 20 حال اگر دست به عملی می ‌زنم که نمی‌خواهم انجام دهم، پس دیگر من انجام‌دهنده آن نیستم، بلکه گناهی که در من ساکن است. 21 پس این قانون را می ‌یابم که وقتی می‌خواهم نیکویی کنم، بدی نزد من است. 22 من در باطن از شریعت خدا مسرورم، 23 اما قانونی دیگر در اعضای خود می ‌بینم که با شریعتی که ذهن من آن را می ‌پذیرد، در ستیز است و مرا اسیر قانون گناه می‌سازد که در اعضای من است. 24 آه که چه شخص نگونبختی هستم! کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ 25خدا را سپاس باد - به واسطه خداوند ما عیسی مسیح! باری، من با ذهن خود شریعت خدا را بندگی می‌کنم، اما با نفس خود قانون گناه را

این آیات یکی از سخت‌ترین آیاتی است که در کتاب مقدس و در عهد جدید نوشته شده و درک آن بسیار مشکل است. در این آیات پولس از کلمه قانون با دو معنی متفاوت استفاده می کند: قانون خدا و قانون گناه و می‌گوید یک جنگ روحانی درونش وجود دارد پولس می‌گوید قانون خدا را دوست دارد ولی قانون گناه هم درون او وجود دارد که باعث می شود بین گناه و خدا همیشه مبارزه باشد. او می گوید جسم خواستار گناه است ولی روح می خواهد قانون خدا را دنبال کند. مسیحیان اولیه هم از جنگی که درون ما بین خوب و بد وجود دارد صحبت کرده‌اند، آنها معتقدند کسی صد در صد خوب یا صد در صد بد نیست آنها معتقدند ما هم به خوبی و هم به بدی کشش داریم جسم می‌خواهد گناه کند ولی روح می خواهد پیرو قانون خدا باشد و این مانند یک اسب و کالسکه می ماند که اسب جسم ما و کالسکه روح ما است و باید بدانیم که اسب و کالسکه یعنی همان جسم و روحمان همراه هم هستند و اگر ما جسممان را کنترل نکنیم هم جسم و هم روحمان نابود خواهد شد. به عبارت دیگر اگر کسی که درون کالسکه نشسته اسب را کنترل نکند  و همین باعث شود که اسب به هر طرفی که می خواهد برود یعنی ممکن است حتی اسب درون دره ای بپرد و بدین صورت هم خودش و هم کالسکه را نابود کند. بنابراین روح و جسممان مانند اسب و کالسکه همراه هم هستند و در روز قیامت هر دو با هم داوری خواهند شد و پولس می گوید جسم همیشه می خواهد قوانین گناه را دنبال کند ولی روح خواستار دنبال کردن قوانین خداست و این نبرد همیشه در درون ما وجود دارد

سوال

در کتاب پیدایش گفته شده خدا دنده آدم را گرفت و حوا از آن به وجود آمد، یعنی مرد یک دنده کمتر از زن دارد. با توجه به این آیات چرا در عکس های رادیولوژی دنده های مرد و زن با هم برابرند؟

در کتاب مقدس گفته نشده که مردها یک دنده کمتر از زن ها دارند و منظور از این آیات فقط آدم بوده نه همه مردها 

درس های مرتبط