تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 6

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 6 |  نوامبر 12, 2020

رومیان باب 6 

رومیان 6(5-23

5 پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به ‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. 6 زیرا می‌ دانیم آن انسان قدیم که ما بودیم، با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. 7 چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است. 8 حال اگر با مسیح مرده‌ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. 9 زیرا می‌ دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. 10 او با مرگ خود، یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی می‌کند. 11 به همین‌سان، شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما در مسیح عیسی نسبت به خدا، زنده. 12 پس مگذارید گناه در بدن های فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. 13 اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته‌اند، خود را تسلیم خدا کنید. و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. 14 زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. 15 پس چه گوییم؟ آیا گناه کنیم چون زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر فیضیم؟ هرگز! 16آیا نمی ‌دانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمانبردار تسلیم کسی می‌کنید، بندگان آن کس خواهید بود که او را فرمان می ‌برید، خواه بنده گناه، که منجر به مرگ می ‌شود، خواه بنده اطاعت، که به پارسایی می‌انجامد؟ 17 اما خدا را شکر که هرچند پیشتر بندگان گناه بودید، لیکن به تمامی دل مطیع آن تعلیم گشتید که بدان سپرده شدید. 18 شما با آزاد شدن از گناه، بندگان پارسایی شده‌اید. 19 من به علت محدودیت های بشری شما، این مطالب را در قالب تشبیهاتی بشری بیان می‌کنم: همان‌گونه که پیشتر اعضای بدن خود را به بندگی ناپاکی و شرارت روزافزون می‌سپردید، اکنون آنها را به بندگی پارسایی بسپارید که به قدوسیت می ‌انجامد. 20 هنگامیکه بندگان گناه بودید، از پارسایی آزاد بودید. 21 در آن زمان، از انجام اعمالی که اکنون از آنها شرمسارید، چه ثمری بردید؟ نتیجه انجام آن اعمال، مرگ است! 22 اما حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده‌اید، ثمری که می ‌برید نیل به تقدس است که به حیات جاویدان می ‌انجامد. 23 زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست.

پولس در کتاب رومیان به چندین سوال پاسخ می دهد که همه آنها به هم مربوط می شود. ابتدا در این مورد صحبت می کند که یهودیان و غیر یهودیان می توانند نجات پیدا کنند، سپس می‌گوید که ابراهیم قبل از اینکه ختنه شود انسانی پارسا شمرده شد بنابراین بدون اینکه ختنه شویم می ‌توانیم پارسا باشیم. پولس ادامه می دهد قوانین شریعت موسی یهودیان را نجات نداد بلکه فقط مشکلات آنها را آشکار کرد و ما توسط شریعت موسی نجات پیدا نمی کنیم بلکه توسط بخشش و فیض عیسی مسیح نجات پیدا خواهیم کرد.

پولس در ابتدای باب6 رومیان می‌گوید ما با گناهان بیشتر فیض بیشتری نخواهیم برد سپس ادامه می‌دهد و به تعمید اشاره می کند و می گوید شما در زندگی قبلیتان  برده گناه بوده‌اید ولی بعد از تعمید انسان قبلی می میرد و یک انسان جدید  به وجود می آید و ادامه می‌دهد و می‌گوید زمانی که مردید دیگر برده گناه نیستید و برده خدا می شوید.

پطرس دردوم پطرس در مورد معلمان دروغین که باعث آسیب به کلیساها می شوند، صحبت می کند.

2 پطرس 2(18-22

18 زیرا سخنان تکبرآمیز و باطل می‌گویند و با بهره‌جویی از تمایلات نفس و شهوت ‌انگیزی، کسانی را که به‌ تازگی از چنگ گمراهان رسته‌اند، اغوا می‌کنند. 19 بدیشان وعده آزادی می‌دهند، حال آنکه خود بنده فسادند؛ چه، آدمی بنده هر آن چیز است که بر او مسلط است. 20 زیرا آنان که با شناخت خداوند و نجات‌دهنده ما عیسی مسیح، از فساد دنیا رستند، اگر باز بدان گرفتار و مغلوب آیند، سرانجامشان بدتر از آغاز خواهد بود. 21 بهتر آن می‌بود که از آغاز، راه پارسایی را نمی ‌شناختند، تا اینکه پس از شناختن، از حکم مقدسی که بدیشان سپرده شد، روی برتابند. 22 پس آنان مصداق این مثل راستین‌اند که: «سگ به قی خود بازمی‌گردد»

پطرس در این آیات در مورد برده داری صحبت می کند اما تفکر او در مورد برده داری با امروزه متفاوت است و بعضی از مردم فکر می کنند خدا می‌خواهد تمام تفریح و لذت زندگی را از آنها بگیرد و آنها برده خدا باشند. در این آیات پطرس می گوید هر کسی که به چیزی وابسته باشد برده آن می‌شود. حتی ممکن است بعضی ها بعد از تعمید دوباره برده گناه شوند، به این افراد می گوید این کار شما مانند این است که سگ استفراغ کند ولی دوباره استفراغ خود را بخورد. پطرس می‌گوید زندگی مسیحیان هم مانند زندگی بنی اسرائیل در کتاب خروج است در داستان بنی اسرائیل آنها ابتدا برده فرعون (پادشاه تاریکی) بودند و پس از اینکه بره عید پسح قربانی شد آنها نجات پیدا کردند. همچنین پطرس می‌گوید معلمان دروغینی در کلیسا وجود دارند که به مسیحیان می‌گویند می توانید هر کاری که می خواهید انجام بدهید و از زندگی لذت ببرید و او از تاثیر بدی که این افراد روی کلیسا می گذارند ناراحت است.

پولس هم سخنانی مشابه با گفته‌های پطرس را در رومیان باب 6 می‌گوید، اینکه یا شما برده گناه هستید یا برده نیکوکاری! پس این بستگی به خود ما دارد که بردگی گناه را انتخاب کنیم یا اینکه بمیریم (تعمید بگیریم) و شخص جدیدی شویم و برده خدا شویم ولی زمانیکه تصمیم گرفتیم باید کاملا مصمم و جدی باشیم و نباید به زندگی قبلیمان برگردیم.

رومیان 6(20-23

20 هنگامیکه بندگان گناه بودید، از پارسایی آزاد بودید. 21 در آن زمان، از انجام اعمالی که اکنون از آنها شرمسارید، چه ثمری بردید؟ نتیجه انجام آن اعمال، مرگ است! 22 اما حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده‌اید، ثمری که می ‌برید نیل به تقدس است که به حیات جاویدان می ‌انجامد. 23 زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست.

در این آیات پولس توضیح می ‌دهد که ما برای زندگی دو انتخاب داریم و می گوید اگر گناه را انتخاب کنیم حیات خود را از دست می دهیم ولی کسانی که گناه انتخابشان نباشد و زندگی نیکو و مقدسی داشته باشند پاداششان حیات جاویدان خواهد بود. عیسی هم در یوحنا باب 15 سخنی مشابه با این آیات را می گوید.

یوحنا 15(1-10

1 من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. 2 هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد، آن را قطع می‌کند و هر شاخه‌ای که میوه آورد، آن را هرس می‌کند تا بیشتر میوه آورد. 3 شما هم ‌اکنون به سبب کلامی که به شما گفته‌ام، پاک هستید. 4 در من بمانید و من نیز در شما می ‌مانم. چنانکه شاخه نمی ‌تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمی‌توانید میوه آورید اگر در من نمانید. 5 من تاک هستم و شما شاخه‌های آن. کسی که در من می‌ ماند و من در او، میوه بسیار می‌آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ نمی‌توانید کرد. 6 اگر کسی در من نماند، همچون شاخه‌ای است که دورش می ‌اندازند و خشک می‌شود. شاخه‌های خشکیده را گرد می‌آورند و در آتش افکنده، می‌سوزانند. 7 اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هرآنچه می ‌خواهید، درخواست کنید که برآورده خواهد شد. 8 جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید؛ و اینگونه شاگرد من خواهید شد. 9 همان‌گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشته‌ام؛ در محبت من بمانید. 10 اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبت او می ‌مانم.

در این آیات عیسی توضیح می‌دهد که او تنه درخت است و ما شاخه های آن هستیم و ما باید میوه بدهیم تا روی تنه باقی بمانیم.

پولس هم در رومیان می گوید زندگی نیکو و مقدس منجر به حیات جاویدان خواهد شد.

عبرانیان 12(14

14 سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ‌کس خداوند را نخواهد دید.

در این آیه گفته شده که همه ما باید در صلح و صفا به سر ببریم و مقدس باشیم تا بتوانیم خدا را ببینیم.

سوال

چرا گفته شده مجازات گناهکار مرگ است در صورتی که شاید یک نفر بخواهد جانش را در راه مسیحیت فدا کند و شهید شود، در حالیکه آن فرد کناهکار نیست؟

زمانیکه یک کلمه را در کتاب مقدس می ‌خوانیم باید متوجه معنی آن بشویم، وقتی کلمه خواب را استفاده می کند منظور آن خواب روحانی است یا جسمی؟ در مورد مرگ هم همین طور است منظور از مرگ، مرگ روحانی است یا مرگ جسمی ؟!

 مکاشفه 21(1-8

1 سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. 2 و شهر مقدس اورشلیمِ جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می‌آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. 3 و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: « اینک، مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. 4 او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد.» 5 سپس آن تخت‌ نشین گفت: «اینک همه چیز را نو می‌سازم.» و گفت: «اینها را بنویس زیرا این سخنان درخور اعتماد است و راست است.» 6 باز به من گفت: «به انجام رسید! من ’الف‘ و ’ی‘ و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات به ‌رایگان خواهم داد. 7 هر که غالب آید، این همه را به میراث خواهد برد و من خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. 8 اما نصیب بزدلان و بی ‌ایمانان و مفسدان و آدمکشان و بی‌ عفتان و جادوگران و بت‌پرستان و همه دروغگویان، دریاچه مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوم است.»

در این آیات می گوید که آتش گوگرد مرگ دوم خواهد بود که افراد بد به درون آن انداخته می ‌شوند.

مکاشفه 20(4-6

4 و تختهایی دیدم که بر آنها کسانی نشسته بودند که حق داوری به آنان سپرده شده بود. و نفوس کسانی را دیدم که سرهاشان در راه شهادت در حق عیسی مسیح و در حق کلام خدا از تن جدا شده بود. اینان نه به پرستش آن وحش و تمثال او تن داده بودند و نه علامت او را بر پیشانی و بر دست خود پذیرفته بودند. اینان دوباره زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. 5 این رستاخیز اول است و مردگان دیگر زنده نشدند تا آن هزاره سر آید. 6 خجسته بمانند و مقدس همخ آنان که در رستاخیز اول شرکت دارند. مرگ دوم بر آنان هیچ قدرت ندارد بلکه در سلک کاهنان خدا و مسیح خواهند ماند و با او هزار سال سلطنت خواهند کرد.

از این آیات متوجه می ‌شویم که دو نوع مرگ داریم با مرگ اول همه می میرند ولی در مرگ دوم گناهکاران به درون آتش دوزخ انداخته شده و نابود میشوند. همچنین گفته شده افرادی که در راه خدا شهید می شوند مرگ دوم را تجربه نخواهند کرد و زمانیکه پولس در مورد مرگ صحبت می کند منظور او مرگ دوم است زیرا همه آن را تجربه نمی‌کنند.

سوال

همیشه در عکس‌های یوسف شوهر مریم(مادر عیسی) کنار عکس او یک گل سفید رنگ نقاشی شده است، این گل نماد چه چیزی است؟

نقاشان کتاب مقدس برای هر شخصی یک سمبل یا نماد در نظر گرفته اند تا کسانی که نقاشی ها را نگاه می کنند متوجه شوند نقاشی چه کسی است.

درس های مرتبط