تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 4

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 4 |  نوامبر 8, 2020

رومیان باب 4

رومیان 4(1-12

1 پس درباره آنچه ابراهیم یافت، چه می‌ توان گفت، او که به حسب جسم، جد ما شمرده می‌ شود؟ 2 اگر ابراهیم بر پایه اعمال پارسا شمرده شده بود، می ‌توانست فخر کند؛ اما در نظر خدا چنین نیست. 3 زیرا کتاب چه می‌گوید؟ «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد.» 4 اما کسی که کار می‌کند، مزدش حق او شمرده می‌شود، نه هدیه. 5 اما آن که کاری نمی‌کند، بلکه به خدایی توکل می‌دارد که بی‌دینان را پارسا می ‌شمارد، ایمان او برایش پارسایی به شمار می‌آید. 6 همان‌گونه که داوود نیز خجسته می‌خوانَد کسی را که خدا او را بدون اعمال پارسا می‌شمارد و می‌گوید: 7 «خوشا به حال آنان که خطایایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشانیده گردید. 8 خوشا به حال آن که خداوند گناه وی را به حسابش نگذارد.» 9 آیا این خوشا به حال، تنها برای ختنه ‌شدگان است یا برای ختنه‌ناشدگان نیز؟ زیرا گفتیم که ایمان ابراهیم برایش پارسایی شمرده شد. 10 اما در چه وضعی چنین شد؟ آیا به هنگامی که او ختنه شده بود یا پیش از آن؟ البته پیش از ختنه شدن بود، نه پس از آن. 11 اما نشانه ختنه را یافت تا مهری باشد بر آن پارسایی که پیش از ختنه‌شدن و از راه ایمان نصیبش شده بود. بدین‌سان، او پدر همه کسانی است که بدون ختنه ایمان می‌آورند تا ایشان نیز پارسا شمرده شوند. 12 و پدر ختنه‌شدگان نیز هست، یعنی پدر آنان که نه تنها ختنه شده‌اند، بلکه در طریق ایمان گام برمی‌دارند، در همان طریقی که پدر ما ابراهیم نیز پیش از آنکه ختنه شود، گام برمی‌داشت.

در باب 4 رومیان در مورد پارسا بودن ابراهیم صحبت شده است و اینکه غیر یهودیان برای اینکه مسیحی شوند آیا لازم است اول یهودی شوند یا نیازی نیست؟ هرچند ما امروزه با این مشکل مواجه نیستیم ولی در آن زمان مشکل بزرگی محسوب می ‌شده است.

اعمال 15(1-5

1و اما جمعی از یهودیه به انطاکیه آمده به برادران تعلیم می‌دادند که: «اگر مطابق آیین موسی ختنه نشوید، نمی‌توانید نجات بیابید.» 2 پس چون پولس و برنابا به مخالفت و مباحثه شدید با ایشان برخاستند، قرار بر این شد که آن دو به همراه چند تن دیگر از ایشان به اورشلیم بروند و این مسئله را با رسولان و مشایخ در میان نهند. 3 پس کلیسا ایشان را بدرقه کرد؛ و آنها در گذر از فینیقیه و سامره، به بیان چگونگی ایمان آوردن غیریهودیان پرداختند و همه برادران را بسیار شاد ساختند. 4 چون به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و مشایخ از ایشان استقبال کردند. پولس و برنابا هرآنچه خدا به واسطه آنها انجام داده بود، بدیشان بازگفتند. 5 آنگاه برخی از فرقه فریسیان که ایمان آورده بودند، برخاسته، گفتند: «این غیریهودیان را باید ختنه کرد و حکم داد که شریعت موسی را نگاه دارند.»

در این آیات می ‌بینیم زمانیکه پولس در انطاکیه به یهودیان و غیر یهودیان مسیحی شده تعلیم می ‌داد افرادی از یهودیه به انطاکیه آمدند و گفتند غیر یهودیانی که مسیحی شده اند علاوه بر دستورات عیسی باید قوانین شریعت موسی را هم رعایت کنند و باید ختنه شوند. زمانیکه میان آنها با پولس و برنابا اختلاف ایجاد شد پولس، برنابا و شاگردان عیسی دور هم جمع شدند تا به بررسی این مشکل بپردازند که آیا غیر یهودیان مسیحی شده باید از قوانین شریعت موسی پیروی کنند یا نه و در نهایت در آیات 22 تا 29 می ‌بینیم شاگردان مسیح به این نتیجه می رسند که نیازی نیست مسیحیان از قوانین شریعت موسی پیروی کنند.

شاید امروزه این مشکل به نظر ما عجیب برسد ولی در آن زمان مشکل بزرگی در کلیسا محسوب می ‌شده است بعضی از غیر یهودیان فکر می کردند برای اینکه بتوانند مسیحی شوند اول باید یهودی شده، سپس ختنه شوند و در مرحله بعدی می توانند مسیحی شوند که در نهایت شاگردان مسیح گفتند هر شخص غیر یهودی بدون نیاز به شریعت موسی می‌تواند مستقیم مسیحی شود. پولس مجبور می شود بارها و بارها این مشکل را در نامه هایش مطرح کند و یکی از مسائل اساسی است که در غلاطیان، کولسیان، افسسیان و رومیان بارها مطرح شده است‌.

بنابراین کل باب 4 در مورد همین مشکل صحبت می کند و سوال یهودیان این است که چرا غیر یهودیان نباید مانند ما ختنه شوند؟ برای اینکه بتوانیم سخنانی که در مورد ابراهیم گفته شده است را متوجه شویم به بررسی دو قسمت از کتاب پیدایش می پردازیم.

پیدایش 15(1-6

1 پس از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا به ابرام در رسیده، گفت: «ای ابرام، مترس! من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود.» 2 ولی ابرام گفت: «ای خداوندگار یهوه، مرا چه خواهی داد، زیرا که من بی‌ فرزند مانده‌ام و وارث خانه‌ام العازار دمشقی است؟» 3 و ابرام گفت: «اینک مرا نسلی ندادی؛ پس خانه ‌زادم وارث من خواهد بود.» 4 در ساعت، کلام خداوند به او در رسیده گفت: «این مرد وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود.» 5 و ابرام را بیرون برده، گفت: «به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنها را بشماری!» آنگاه به ابرام فرمود: «نسل تو نیز چنین خواهد بود.» 6 ابرام به خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد.

در این آیات ابراهیم نگران این است که هیچ نسلی نداشته باشد. ابراهیم به خدا ایمان آورد بنابراین خدا او را قبل از اینکه ختنه شود پارسا شمرد و در باب 16 می ‌بینیم که ابراهیم صاحب اولین فرزند خود یعنی اسماعیل از کنیز سارا یعنی هاجر شده است.

پیدایش 17(1-14

1 چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: «من هستم خدای قادر مطلق؛ پیش روی من گام بردار و کامل باش. 2 عهد خویش را میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید.» 3 آنگاه ابرام به روی درافتاد و خدا به او فرمود: 4 « و اما من! این است عهد من با تو: تو پدر قومهای بسیار خواهی بود. 5 نام تو از این پس دیگر ابرام خوانده نخواهد شد، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر قومهای بسیار گردانیده‌ام. 6 تو را بسیار بسیار بارور خواهم ساخت؛ از تو قومها پدید خواهم آورد، و پادشاهان از تو به وجود خواهند آمد. 7 عهد خویش را میان خود و تو، و نسل تو، پس از تو، استوار خواهم ساخت تا نسل اندر نسل عهد جاودانی باشد؛ تا تو را و پس از تو، نسل تو را، خدا باشم. 8 دیار غربت تو، یعنی تمام سرزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل تو، به ملکیت ابدی خواهم داد؛ و خدای آنان خواهم بود.» 9 آنگاه خدا به ابراهیم فرمود: «و اما تو! تو باید عهد مرا نگاه داری، آری، تو و فرزندانت، پس از تو، نسل اندر نسل. 10 این است عهد من، که باید آن را نگاه دارید، عهدی میان من و شما، و نسل تو، پس از تو: هر فرزند ذکوری از شما باید ختنه شود. 11 گوشت قُلَفَه خود را ختنه کنید و این نشان عهدی خواهد بود که میان من و شماست. 12 هر پسر هشت روزه‌ای از شما باید ختنه شود، هر فرزند ذکوری در نسلهای شما، خواه خانه ‌زاد، خواه زرخریدی که از فرزندان شخص بیگانه باشد و نه از نسل تو؛ 13 خواه خانه‌زاد تو و خواه زرخرید تو، باید حتما ختنه شود. بدین‌سان، عهد من عهدی جاودانی در گوشت تن شما خواهد بود. 14 هر فرزند ذکور نامختون که گوشت تن او ختنه نشده باشد، از میان قوم خود منقطع خواهد شد، زیرا عهد مرا شکسته است.»

بعد از به دنیا آمدن اسماعیل خدا به ابراهیم دستور می دهد که همه باید ختنه شوند هم خانواده خونی او هم کسانی که خانواده‌اش نبودند هر کس از این دستور پیروی نکند از قوم قطع خواهد شد و به همین دلیل است که یهودیان فکر می کردند همه افراد باید ختنه شوند زیرا این دستوری بوده که خدا به ابراهیم داده بوده است.

پولس در این آیات به ابراهیم اشاره می‌کند و می‌گوید ابراهیم به خاطر ایمانش به خدا پارسا شمرده شد و در ادامه می گوید ابراهیم قبل از این که ختنه شود پارسا شمرده شد و به همین دلیل است که او پدر همه ایمانداران است هم کسانی که ختنه شده اند و هم کسانی که ختنه نشده اند بنابراین ابراهیم فقط پدر یهودیان نیست و در نهایت پولس می گوید ما هم می‌توانیم پارسا شمرده شویم بدون اینکه ختنه شویم.

رومیان 4(13-25

13 از راه شریعت نبود که به ابراهیم و نسل او وعده داده شد که وارث جهان خواهند شد، بلکه از راه آن پارسایی که بر پایه ایمان است. 14 زیرا اگر آنان که به نظام شریعت تعلق دارند وارث باشند، ایمان بی ‌ارزش می ‌شود و وعده باطل. 15 زیرا شریعت به غضب می‌انجامد؛ اما جایی که شریعت نیست، تجاوز از شریعت هم نیست. 16 از همین رو، وعده بر ایمان مبتنی است تا بر پایه فیض باشد و تحقق آن برای تمامی نسل ابراهیم تضمین شود، یعنی نه تنها برای آنان که به نظام شریعت تعلق دارند، بلکه برای کسانی نیز که پیرو ایمان ابراهیم‌اند، که پدر همه ماست. 17 چنانکه نوشته شده است: «تو را پدر قومهای بسیار گردانیده‌ام.» و در نظر خدا چنین نیز هست، خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد، او که مردگان را زنده می‌کند و نیستی ها را به هستی فرا می‌خواند. 18 با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قوم های بسیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که «نسل تو چنین خواهد بود.» 19 او در ایمان خود سست نشد، آنگاه که بر بدن مرده خویش نظر کرد، زیرا حدود صد سال داشت و رحم سارا نیز مرده بود. 20 اما او به وعده خدا از بی ‌ایمانی شک نکرد، بلکه در ایمان استوار شده، خدا را تجلیل نمود. 21 او یقین داشت که خدا قادر است به وعده خود وفا کند. 22 به همین سبب، «برای او پارسایی شمرده شد.» 23 و این عبارت «برای او شمرده شد»، تنها در حق او نوشته نشد 24 بلکه در حق ما نیز، تا برای ما نیز شمرده شود، ما که ایمان داریم به او که خداوندمان عیسی را از مردگان برخیزانید. 25 او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدن ما، از مردگان برخیزانیده شد.

در کتاب پیدایش خدا وعده‌های زیادی به ابراهیم داده است. یکی از آنها این است که نوادگان او به اندازه ستارگان و شن‌های دریا خواهند شد به گونه ای که قابل شمارش نباشند و او پدر قوم های بسیاری خواهد شد و تمام قوم های جهان از طریق نسل او برکت خواهند یافت و نجات پیدا می‌کنند. در این آیات پولس توضیح می دهد منظور این آیه عیسی مسیح است که تمام دنیا را نجات می دهد. بنابراین پولس با تاکید دوباره می گوید یهودیان برتر از دیگران نیستند هر کسی که ایمان او را دارد از نسل او محسوب می شود و وعده خدا به او که او پدر نسل های زیادی خواهد شد از طریق ما تحقق پیدا می کنند و ابراهیم پدر تمام مسیحیان است حتی کسانی که ختنه نشده اند.

سوال

در داستان لوط زمانیکه خدا فرشته ای برای نجات لوط و خانواده‌اش می فرستد، می ‌دانسته که دو دختر لوط هم گناه خواهند کرد بنابراین چرا آنها را نیز نجات می دهد؟

افراد زیادی در کتاب مقدس وجود دارند که ابتدا نجات پیدا می یابند ولی در آینده مرتکب گناه می شوند. به عنوان مثال قوم اسرائیل هم تا از مصر بیرون آمدند شروع به گناه کردند. افراد هم اگر ابتدا ایمان داشته باشند نجات پیدا می کنند و اگر مانند ابراهیم از آزمایش های خدا سربلند بیرون بیایند رستگار می شوند ولی اگر در آزمایش خدا شکست بخورند مانند اسرائیلی‌ها هلاک خواهند شد.

 ادامه سوال

چرا خدا دختران لوط را بعد از این که مرتکب گناه شدند، مجازات نکرد؟

 شاید آنها را مجازات کرده باشد ولی در کتاب مقدس چیزی گفته نشده باشد.

سوال

یک شخص فقط از طریق نسل خونی(یعنی پدر و مادر یهودی) می تواند یهودی شود یا راه های دیگری هم وجود دارد؟

هر شخصی می تواند یهودی شود ولی باید حتما ختنه شود.

درس های مرتبط