تفسیر کتاب مقدس _ رومیان باب 16

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » تفسیر کتاب مقدس رومیان باب 16 |  دسامبر 5, 2020

رومیان باب 16

رومیان 16(16-1

1 خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم. او از خادمان کلیسای شهر کنخریه است. 2 او را در خداوند، آنگونه که شایسته مقدسین است، بپذیرید و از هیچ کمکی که از شما بخواهد دریغ مورزید، زیرا او به بسیاری، از جمله خود من، کمک فراوان کرده است. 3 به پریسکیلا و آکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، سلام برسانید. 4 آنان جان خود را به ‌خاطر من به خطر انداختند، و نه تنها من، بلکه همه کلیساهای غیریهودیان از آنان سپاسگزارند. 5 همچنین به کلیسایی که در خانه آنها بر پا می‌شود، درود برسانید. به دوست عزیزم اپینتوس سلام برسانید، که نوبر کسانی است که در آسیا به مسیح گرویدند. 6 مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید، سلام گویید. 7 به خویشاوندان من، آندرونیکوس و یونیاس که با من در زندان بودند، سلام برسانید. آنان در میان رسولان، از چهره‌های برجسته‌اند که پیش از من در مسیح بوده‌اند. 8 به آمپلیاتوس که او را در خداوند دوست می‌دارم، سلام برسانید. 9 به همکارمان در مسیح، اوربانوس و دوست عزیزم، استاخیس، سلام دهید. 10 به آپلیس که امتحان خود را در مسیح پس داده، سلام برسانید. به افراد خاندان آریستوبولس سلام گویید. 11 به خویش من هیرودیون و نیز به آن اعضای خاندان نارکیسوس که در خداوند هستند، سلام برسانید. 12 به تریفینا و تریفوسا، بانوانی که سختکوشانه در خداوند کار می‌کنند و نیز به دوست عزیزم پرسیس، بانوی دیگری که در خداوند بسیار تلاش می‌کند، سلام دهید. 13 به روفس که در خداوند برگزیده است و به مادر او که در حق من نیز مادری کرده، سلام برسانید. 14 به آسینکریتوس، 15 لگون، هرماس، پاتروباس و هرمس و برادران دیگری که با ایشان هستند، سلام گویید. به فیلولوگوس، یولیا، نیریاس و خواهرش و به اولیمپاس و همه مقدسینی که همراه ایشانند، سلام برسانید. 16 یکدیگر را با بوسه‌ای مقدس سلام گویید. همه کلیساهای مسیح به شما درود می‌فرستند

پولس در آیه 3 می گوید به پریسکیلا و آکیلا سلام برسانید و می گوید که از آنها سپاسگزار است زیرا آنها جانشان را به خاطر او به خطر انداختند. به پریسکیلا و آکیلا اولین بار در اعمال باب 18 اشاره شده است

اعمال 18(4-1

1 پس از این، پولس آتن را ترک گفت و به قرنتس رفت. 2 در آنجا با مردی یهودی، آکیلا نام، از مردمان پونتوس آشنا شد که با همسرش پریسکیلا به ‌تازگی از ایتالیا آمده بود، زیرا کلودیوس قیصر دستور داده بود که یهودیان همگی روم را ترک کنند. پولس به دیدار آنها رفت 3 و از آنجا که او نیز مانند ایشان پیشه خیمه ‌دوزی داشت، نزدشان ماند و به کار مشغول شد. 4 او هر شبات در کنیسه با یهودیان و یونانیان مباحثه می‌کرد و می‌کوشید آنان را مجاب سازد

در این آیات می‌ بینیم که پولس آتن را ترک کرده و به قرنتس رفته است. در قرنتس با مردی یهودی به نام آکیلا و همسرش پریسکیلا که از ایتالیا به قرنتس آمده بودند آشنا می شود و به دلیل یکسان بودن شغلشان در کنار آنها  به خیمه دوزی مشغول می شود

 

پولس در ادامه نامه اش به کلیسایی که در خانه آکیلا و همسرش برگزار می شود سلام می رساند که متوجه می شویم کلیسای رومیان در خانه ی آنها برگزار می شده است. نکته ای که در این آیات در مورد کلیساهای اولیه یاد می گیریم این است که کلیساهای آن زمان داخل خانه ‌ها برگزار می شده است. پولس در آیه 16 می‌گوید با بوسه مقدس به یکدیگر سلام کنید و در ادامه می‌گوید کلیساهای مسیح به شما سلام می رساند. در بعضی از ترجمه‌ها گفته شده تمام کلیساهای مسیح و در بعضی دیگر گفته شده کلیسای مسیح به شما سلام می رساند. در کتاب مقدس یک اسم واحد برای تمام کلیساها گذاشته نشده ولی کلیسای مسیح یکی از معروف ترین نام ها برای کلیسا می باشد

 رومیان 16(20-17

17 ای برادران، می‌خواهم از شما استدعا کنم مراقب آن کسان باشید که عامل جدایی‌ اند و در راه شما مانع ایجاد می‌کنند و با تعلیمی که شما یافته‌اید، مخالفت می‌ ورزند؛ از آنان دوری کنید، 18 زیرا این‌گونه اشخاص خداوند ما مسیح را خدمت نمی‌کنند، بلکه در پی ارضای شکم خویشند و با سخنانی زیبا و تملق‌آمیز بر افکار ساده‌لوحان تأثیر گذاشته، آنان را می‌فریبند. 19آوازه اطاعت شما در میان همگان پیچیده است؛ بنابراین، از بابت شما بسیار شادمانم. اما از شما می‌خواهم در قبال آنچه نیکوست حکیم، و در قبال آنچه بد است، ساده باشید. 20 خدای صلح و سلامت به‌زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. فیض خداوند ما عیسی همراه شما باد

عیسی،پولس و پطرس و دیگر شاگردان مسیح در سرتاسر عهد جدید هشدار آمدن پیامبران دروغین را به ما داده اند اتفاقی که امروزه هم شاهد آن هستیم. پولس در آیه 19 می گوید درچیز های خوب پیشرفت کنید و نسبت به چیز های بد بی اهمیت باشید،همچنین در آیه 20 می گوید خدای صلح و سلامت به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. این آیه یک نقل قول از پیشگویی پیدایش باب 3 می باشد جایی که گفته شده نسل زن سر شیطان را له خواهد کرد

رومیان 16(24-21

21 همکارم تیموتائوس به شما سلام می‌گوید. خویشاوندان من لوکیوس، یاسون و سوسیپاتروس نیز برای شما سلام می‌فرستند. 22 من، ترتیوس، کاتب این نامه، در خداوند به شما سلام می‌گویم. 23 گایوس که مهمان‌نوازی او شامل حال من و تمامی اعضای کلیسای اینجا شده است، برای شما سلام می‌فرستد. اراستوس که خزانه‌دار شهر است و برادر ما کوآرتوس برای شما سلام دارند. 24 [«فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باد. آمین

از آیه ی 22 متوجه می شویم که پولس هنگام نوشتن این نامه منشی یا کاتب داشته و در ادامه می گوید اراستوس که خزانه دار شهر است به شما سلام می رساند و از این آیه متوجه می‌شویم که پولس این نامه را هنگامی که در شهر قرنتس بوده، نوشته است زیرا اراستوس خزانه دار شهر قرنتس بوده است

رومیان 16(27-25

25 اکنون او را که قادر است شما را مطابق با انجیل من و موعظه پیام عیسی مسیح استوار گرداند - یعنی مطابق با مکاشفه رازی که از ایام ازل مخفی داشته شده بود، 26 اما اکنون بر مبنای نوشته‌های انبیا مکشوف گردیده و به حکم خدای سرمدی، به جهت اطاعت ایمان، به همه قومها شناسانیده شده است  -27 هم او را که یگانه خدای حکیم است، به واسطه عیسی مسیح تا به ابد جلال باد! آمین

پولس نامه اش را با جلال دادن نام خداوند و برکت طلبیدن برای تمام مردم تمام می کند. پولس انجیل را مانند رازی می بیند که اکنون آن راز بر ملا شده است و پیشگویی هایی را ذکر کرده است که اکنون تحقق یافته است

سوال

اگر خدا ازآینده خبر دارد دعا کردن ما چه فایده و تاثیری در تغییر آینده و سرنوشت ما دارد؟

مثال های زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که دعا نتیجه و سرنوشت چیزی یا کسی را تغییر داده است به عنوان مثال زمانی که خشکسالی شده بود، ایلیا دعا کرد و به خاطر دعای او باران بارید و مردم نجات یافتند یا زمانیکه عیسی به شاگردانش گفت دعا کنید تا به وسوسه نیفتید. ماهیت مهربان خدا اینگونه است که افرادی که خدا را دوست دارند و او را می شناسند، اگر از صمیم قلب دعا کنند خدا دعای آنها را می شنود یعقوب هم از ما می‌خواهد که دعا کنیم و می گوید اگر ندارید دعا کنید تا خدا به شما بدهد. به عبارت دیگر دعا کردن باعث می شود سرنوشت ما تغییر کند

سوال

بعضی از کلیسا ها افراد مرده را قبل از خاکسپاری تعمید می دهند، در حالیکه تعمید به معنی مرگ و رستاخیز دوباره و پاک شدن گناهانمان می باشد و به نوعی تولدی دوباره محسوب می شود، با توجه به مفهوم تعمید آیا تعمید شخصی که مرده است کار بیهوده‌ای است؟

در عهد جدید در مورد تعمید دادن افراد مرده چیزی گفته نشده ولی اگر پدری مرده باشد، پسرش به جای او تعمید داده می شود. به چنین اتفاقی فقط یک بار در کتاب مقدس  در اول قرنتیان باب 15 اشاره شده که پولس نه تایید کرده و نه آن را رد کرده است

ادامه سوال

آیا تعمید پسر به جای پدر کار درستی است یا کار بیهوده‌ای تلقی می شود؟

بیهوده است زیرا هر شخصی قبل از تعمید باید قلبا به عیسی مسیح ایمان داشته باشد و اگر ایمان نداشته باشد تعمید کار بیهوده‌ای خواهد بود و اگر کسی این کار را انجام بدهد در نهایت خداست که تصمیم می گیرد تعمید آن شخص را بپذیرد یا نه

 

درس های مرتبط