تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 3

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » 1peter » تفسیر کتاب مقدس اول پطرس باب 3 |  فوریه 9, 2020

8 باری، همۀ شما یکدل و همدرد و برادردوست و دلسوز و فروتن باشید. 9 بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگویید، بلکه در مقابل، برکت بطلبید، زیرا برای همین فرا خوانده شده‌اید تا وارث برکت شوید. 10 زیرا، «هر که دوستدار حیات است و خواهان دیدن روزهای نیکو، باید زبان از بدی باز دارد و لبان از فریب فرو بندد. 11 باید از بدی روی بگرداند و نیکویی پیشه کند؛ آرام بجوید و در پی صلح باشد. 12 زانرو که چشمان خداوند بر پارسایان است و گوشهایش به دعای ایشان، امّا روی خداوند به ضد بدکاران است.» 13 اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند؟ 14 امّا حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان! «از آنچه آنان می‌ترسند شما مترسید و در هراس مباشید.» 15 بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداونْد مقدس شمارید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، امّا به‌نرمی و با احترام. 16 وجدانتان را پاک نگاه دارید تا کسانی که رفتار نیک شما را در مسیح بد می‌گویند، از بدگویی خویش شرمسار شوند. 17 زیرا اگر خواست خدا باشد، بهتر است برای نیکوکاری رنج ببرید تا بدکرداری.

تفسیر

در این آیات پطرس می‌گوید ما باید آماده باشیم که رنج بکشیم و مورد آزار و اذیت قرار بگیریم. ما باید به دولت احترام بگذاریم، برده ها باید به اربابانشان احترام بگذارند و اینها باید برای ما یک الگو باشد چرا که عیسی هیچ گناهی نکرد ولی باز هم رنج کشید و کشته شد.

 زن ها باید مطیع شوهرانشان باشند و مردها باید به زن هایشان احترام بگذارند و اینجا در مورد رابطه ای که مردم در کلیسا باید داشته باشند صحبت می کند باید در مسیح خواهر و برادر باشیم و به همدیگر احترام بگذاریم و اگر برادرمان با ما بدرفتاری می‌کند ما باید با خوبی جواب بدهیم و پطرس بار دیگر از عهد عتیق و از مزمور باب 34 استفاده می‌کند تا مرجعی برای حرفش باشد و اینجا می گوید کسانی که آدم های خوبی هستند ولی زجر می کشند در چشمان خدا پارسا شمرده می شوند. خدا به دعای پارسایان گوش می کند شبیه به آیه 12 را در یعقوب می بینیم. اگر ما مطیع حرف‌های خدا باشیم و حرف های او را گوش کنیم در نهایت خدا به ما برکت می‌دهد و اینجا از اشعیا باب 8 نقل قول می کند که نباید تهدیدها بترسیم.

 همچنین می گوید وقتی که افراد از ما می‌پرسند چرا این ایمان را دارید همیشه پاسخ و دلیل داشته باشید تا به آنها جواب بدهید و بهتر است که این جواب را از کتاب مقدس پیدا کنید و به آنها ارائه دهید و خیلی بهتر است که برای انجام کار خوب زجر بکشیم تا انجام کار بد و ما باید دنبال روی عیسی باشیم که خوبی کرد ولی زجر کشید.

 

یک پطرس 3 * 18 الی 22

18زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصۀ جسم کشته شد، امّا در عرصۀ روح، زنده گشت 19 و در همان منزلت رفت و این را به ارواحی که در قرارگاه خود به سر می‌بردند اعلام کرد، 20 همان ارواحی که در ایام گذشته نافرمانی کرده بودند، آنگاه که خدا در روزگار نوح که کشتی ساخته می‌شد، با شکیبایی انتظار می‌کشید. در آن کشتی تنها شماری اندک، یعنی هشت تن، به واسطۀ آب نجات یافتند. 21 و آن آبْ نمونۀ تعمیدی است که اکنون نیز شما را نجات می‌بخشد، تعمیدی که نه زدودنِ آلودگی تن، بلکه تعهدِ وجدانیْ پاک است به خدا. این تعمید به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح شما را نجات می‌بخشد، 22 همان که به آسمان رفت و اینک به دست راست خداست و فرشتگان و ریاستها و قدرتها مطیعش گشته‌اند.

تفسیر

اینجا در مورد ارواحی که در زمان نوح نافرمانی می‌کردند صحبت شده است که داخل یک زندان هستند، به نظر شما منظور آیه 19 و 20 چیست که می گوید ارواح در زمان نوح داخل زندان محبوس هستند؟

 در زمان نوح خدا صبر کرد که کشتی ساخته شود و به همه وقت داد تا از خدا پیروی کنند و اینجا توضیح می دهد با این که در آن زمان مردم خیلی بد بودند خدا به آنها وقت داد تا همه چیز آماده شود اکنون هم همینطور است با اینکه دنیا پر از شرارت و بدی است خدا صبر می کند تا همه چیز آماده شود.

 در این آیات گفته شده است مسیح در جسم کشته شد ولی در روح زنده گشت و به ارواحی که در زندان بودند اعلام کرد. افرادی که آنجا بودند شامل افرادی هم می شدند که در زمان نوح زندگی میکردند و کارهای شرورانه ای می کردند و تا زمانی که طوفان آمد زندگی می کردند.

پیدایش 6 * 1 الی 8

1 و اما چون شمار آدمیان بر زمین فزونی گرفت و دختران برای ایشان زاده شدند، 2 پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند، و هر یک را که برمی‌گزیدند به زنی می‌گرفتند. 3 و خداوند فرمود: «روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است: روزهای او صد و بیست سال خواهد بود.» 4 در آن روزگار و پس از آن، غول‌پیکران بر زمین بودند، زمانی که پسران خدا به دختران آدمیان درآمدند و آنان فرزندان برای ایشان به دنیا آوردند. اینان پهلوانانی از روزگاران کهن بودند که مردانی نام‌آور شدند. 5 و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیتِ اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس؛ 6 و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود، متأسف شد و در دل خود غمگین گشت. 7 پس خداوند فرمود: «انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدم.» 8 اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.

تفسیر

پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبا رویند و پسران خدا پایین آمدند و با دختران آدمیان ازدواج کردند و بچه هایشان غول‌پیکر بودند تقریباً همه مسیحیان اولیه متوجه می شدند منظورش از پسران خدا فرشته ها هستند که به زمین آمدند و با دختران آدمیان رابطه برقرار کردند و غول هایی را خلق کردند و کتابی در آن زمان به نام خنوخ وجود دارد که در کتاب مقدس نیست و در این باره صحبت می کند که فرشته ها به زمین می آیند و خودشان را به آدم ها معرفی می کند و شرارت ها را هم به آدمها معرفی می کنند. خیلی ها معتقدند کتاب خنوخ تخیلی و دور از ذهن است ولی در عهد جدید( یهودا) از آن نقل قول شده است.

در کتاب یهودا آیه 14 و 15 از کتاب خنوخ نقل قول می کند. کتاب خنوخ با الهام از خدا نوشته نشده ولی در عهد جدید به آن اشاره شده است.

به نظر شما در 2 پطرس 2(4-5) در مورد چه چیزی صحبت می کند؟

در آیه 4 در مورد همان فرشتگان گناهکار پیدایش باب 6 صحبت می کند که به زمین آمدند و با دختران زمینی رابطه برقرار کردند و در آیه 5 در مورد ارواح که مربوط به انسان های بد در زمان نوح بوده اند صحبت می کند.

یهودا 5 الی 6

5 با آنکه شما یک بار از این همه آگاهی یافته‌اید، می‌خواهم یادآور شوم که خداوند قوم خود را از سرزمین مصر رهانید، امّا زمانی دیگر آنان را که ایمان نداشتند، هلاک کرد. 6 او فرشتگانی را نیز که مقام والای خود را حفظ نکردند، بلکه منزلگاه مناسب خویش را ترک گفتند، به زنجیرهای ابدی کشیده و برای محاکمه در آن روز عظیم، در تاریکی مطلق نگاه داشته است.

همه این ها به هم وصل هستند و در این آیات هم در مورد همان فرشتگانی که به زمین آمدند صحبت کرده است.

در اول پطرس باب 3 می‌گوید عیسی در جسم کشته شد و در روح زنده گشت و به هاویه رفت و به ارواح اعلام کرد. وقتی عیسی کشته شد و بدنش دفن شد، روحش به کجا رفت؟

 هاویه! پس وقتی عیسی مرد به هاویه رفت، جایی که بقیه مرده ها بودند به مدت سه روز! در اعمال باب 2 پطرس می‌گوید روح او به هاویه رفت و اعلام کرد ولی نمی گوید چه چیزی اعلام کرده است.

آیا مسیحیان مسائل مربوط به هاویه را از یونانی ها کپی نکرده اند؟

موسی قبل از یونانی ها به دنیا آمده بود و ده فرمان را نوشته بود و به گفته مسیحیان اولیه خیلی از مناطق از این ده فرمان و صحبت های موسی اطاعت می کردند به خاطر همین خیلی نزدیک به هم هستند، کلاً باور به دنیای مردگان در خیلی از قوم ها و ادیان شبیه به هم هستند.

چند نکته اینجا اعلام می شود:

اول اینکه خدا صبر زیادی دارد و صبر کرد تا کشتی آماده شود و بعد طوفان را آورد فقط 8 نفر نجات پیدا کردند و نشان می دهد افراد کمی نجات پیدا می کنند.

 متی 7 * 13 الی 14

13 از درِ تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می‌شود و داخل‌شوندگانِ به آن بسیارند. 14 امّا تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می‌شود، و یابندگان آن کم‌اند.

اکثرا نابود می شوند و تنها افرادی کمی نجات پیدا می‌کند این را خدا در داستان نوح سدوم عموره هم نشان می دهد. خدا می‌خواهد همه نجات پیدا کنند ولی اکثرا نافرمانی از خدا را انتخاب می‌کنند.

نکته جالب دیگر این است که افرادی که نجات پیدا کردند از طریق آب نجات پیدا کردند و نجات افراد با آب در زمان نوح نشانه تعمید است. داستان نوح نمونه زندگی یک فرد مسیحی است که از طریق آب نجات پیدا می کند. خیلی از مسیحیان فکر می کنند تعمید یک سمبل است ولیکن نشانه نجات است و ما با آب خالی مثل حمام کردن نجات پیدا نمی کنیم بلکه با تمیز کردن روح مان نجات پیدا میکنیم و گفته شده ما توسط عیسی نجات پیدا می کنیم که اکنون در قسمت راست خدا نشسته است.

 منظور از خدا پدر است ولی عیسی پسر خدا است آنها شخصیت های متفاوتی دارند ولی در واقع یکی هستند.

 خدا خورشید و نور آن عیسی مسیح است و گرمای آن روح القدس است. اینها تنها و جدا نیستند و به هم ربط دارند ولی در واقع یکی هستند.

 

 

درس های مرتبط