1 پطرس

خانه » زندگی به عنوان یک مسیحی » 1peter |  ژانویه 31, 2020

تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 2

1پطرس 2(4-25) : 4 با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کرده‌اند امّا نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، 5شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می‌شوید تا کاهنانی مقدّس باشید و به واسطۀ عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید

تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 2 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 3

8 باری، همۀ شما یکدل و همدرد و برادردوست و دلسوز و فروتن باشید. 9 بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگویید، بلکه در مقابل، برکت بطلبید، زیرا برای همین فرا خوانده شده‌اید تا وارث برکت شوید. 10 زیرا، «هر که دوستدار حیات است و خواهان دیدن روزهای نیکو، باید زبان از […]

تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 3 بازدید از درس

تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 4

تفسیر اول پطرس باب 4 در نظر پطرس رنج کشیدن یکی از اصول مسیحی بودن است اول پطرس 4* 1-6 1 پس چون مسیح در عرصۀ جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلّح شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست.2 در نتیجه باقی عمر […]

تفسیر کتاب مقدس - اول پطرس باب 4 بازدید از درس

تفسیرکتاب مقدس- اول پطرس باب 5

 اول پطرس 5 * 1-4 First Peter chapter 5 1 من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریکِ جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند می‌دهم:‏ 2 گلۀ خدا را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، امّا نه به اجبار بلکه با […]

تفسیرکتاب مقدس- اول پطرس باب 5 بازدید از درس